Kasza Péter – Publikációk

Dr. Kasza Péter – PhD  docens, (PhD habil.)

 

Publikációk:

Könyv

 • Egy elfeledett ostrom emlékezete. Szigetvár 1556, a szövegeket válogatta, jegyzeteket készítette: Kasza Péter, bevezető tanulmányok: Kasza Péter és B. Szabó János, szerk., Fodor Pál, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2016.
 • Egy korszakváltás szemtanúja. Brodarics István élete és működése, Bp., 2015.
 • Kasza Péter – Pálffy Géza: Brodarics-emlékkönyv. Egy különleges pártváltás a mohácsi csata után. Bp., 2011.

Szövegkiadás

 • Stephanus Brodericus: Epistulae. Edidit, introduxit et commentariis instruxit Petrus Kasza. BSMRAE series nova, Tom. XVI. Budapest, 2012.

Tanulmány (idegen nyelvű)

 • On the Track of an Edition: New Sources for the Dating of Stephanus Brodericus’ Historia verissima = Neven Jovanović, Branko Jozić, Francisco Javier Juez Gálvez, Bratislav Lučin (ed.) Colloquia Maruliana XXIV: Anticka Bastina u Renesansom Tekstu (II.). Split – Marulianum, 2015, 193–204.
 • Cuspinians Oratio protreptica und ihr Echo in Ungarn = Würzburger Humanismus. NeoLatina 23, Thomas Baier, Jochen Schultheiß (hrgg.), Narr Verlag, Tübingen, 2015, 175–185.
 • „Pulchre convenit improbis cinaedis”- Über die Gedichte des schlesischen Humanisten Georg von Logau (Georgius Logus), Acta Antiqua Hungarica, 54(2014), 157–166.
 • Lupus in Elegia: About the Literary Context of Michael Verancius’ Querelae = Neven Jovanović, Branko Jozić, Francisco Javier Juez Gálvez, Bratislav Lučin (ed.) Colloquia Maruliana XXIII: Anticka Bastina u Renesansom Tekstu. Split – Marulianum, 2014. 85­–98
 • Erneuerte Ermittlung im Fall eines über jeden Verdacht erhabenen Bischofs oder Anmerkungen zu einem Fälschungsfall = Wiener Archivforschungen/Bécsi levéltári kutatások. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas/Ünnepi tanulmányok a bécsi magyar levéltári delegátus, Fazekas István tiszteletére. Hrsg./Szerk. Cziráki Zsuzsanna, Fundárková Anna, Manhercz Orsolya, Peres Zsuzsanna, Vajnági Márta. Wien/Bécs, 2014, (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. X.) 59–67.
 • Parergi Philosophici Speculum. Henricus Nollius” hermetisch-rosenkreutzerischer Roman = Stefan Tilg ­– Elisabeth Walser (eds.] Der neulateinische Roma als Medium seiner Zeit / The Neo-Latin Novel in its Time, Tübingen, 2013, 105–119.
 • Hungarian Diplomat in Polish Service (New Sources for the functioning of István Brodarics as ambassador in Rome), Camoenae Hungaricae 7 (2010), 61–73.
 • Remarks to the biography of Istvan Brodarics, Podravina (18), 2010/11, 17–22.
 • Because I Can See that Some […] Tell the Events Differently to How They Happened…” Comments to the Story of the Formation of István Brodarics’s Historia verissima. Camoenae Hungaricae, 2007-2008, 47–63.
 • Ein Humanist am Scheideweg: Stephan Brodarics am Hof der Königin Maria. = Martina Fuchs-Orsolya Réthelyi (Hgg.): Maria von Ungarn (1505-1558). Eine Renaissancefürstin.Geschichte in der Epoche Karls V. Band 8., Münster, 2007, 73–89
 • Vom Lehrgedicht bis zur Wissenschaft. Der wissenschaftliche Wert jesuitischer Lehrgedichte. = Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis, Proceedings of the Twelfth International Congress of Neo-Latin Studies, Ed. Rhoda Schnur, Tempe, Arizona, 2006, 399–406.

Tanulmány (magyar nyelvű)

 • Holttest a patakban = „Nekünk mégis Mohács kell…” II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései, szerk. Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett, OSZK-MTA BTK, Budapest, 2016, 69–83.
 • Megjegyzések Tranquillus Andronicus 1541-es törökellenes beszédéről = In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére, szerk. Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 40–49.
 • Holttest a patakban, Magyar Könyvszemle, 113(2015), 397–413.
 • Magyarország 1526-ban: Krúdy királyregényei, Korunk, 2015 3:(8), 30–38.
 • Lupus in elegia: Verancsics Mihály Querelájának egyik motívumáról = Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára, Jankovics József, Jankovits László, Szilágyi Emőke Rita, Zászkaliczky Márton (szerk.), Budapest, 2015, 69–80.
 • Egy elveszett kiadás nyomában. Brodarics István Históriájának első kiadásáról = Clio inter arma. Tanulmányok a 16–18. századi magyarországi történetírásról. A Kosáry Domokos 100. születésnapjának emlékére rendezett konferencia előadásai. Szerk. Tóth Gergely. MTA BTK TTI, Budapest, 2014. (Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes) 39–65.
 • „…hogy az lengyel király általa lenne köztek valami békissíg”. Az 1530. évi poznańi tárgyalások anatómiája = Történelmi Szemle LV (2013) 2: 271–289.
 • Stemma correctum sive completum. Adalékok a Brodarics-szöveghagyomány kérdéséhez. = Classica-Medievalia-Neolatina VI. Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára, Debrecini et Budapestini MMXII
 • Néhány kiegészítés Brodarics István tanulmányainak kérdésköréhez, Irodalomtörténeti Közlemények, 2011, 197–201.
 • Néhány gondolat Zermegh János Commentariusáról = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tomus XXX, Balázs Mihály Festschrift, Szeged, 2011, 242–248.
 • Egy catullusi szöveghely utóéletéhez = Corollarium. Tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, Szeged, 2011, 120–123.
 • Brodarics István szerémi püspök búcsúlevele I. Ferdinánd királyhoz Szapolyai János királyhoz való csatlakozásáról. Turul, 84 (2011)  7–14.
 • Megjegyzések Brodarics István életrajzához és irodalmi tevékenységéhez, Pécsi Szemle (13), 2010, 24–30.
 • Egy magyar diplomata lengyel szolgálatban. Újabb források Brodarics István római követi működéséhez. Irodalomtörténeti Közlemények 113 (2009), 593–605.
 • A szó elszáll. Az írás megmarad? Brodarics István levélírói tevékenységéről. Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica, Tomus XIV. – Fasciculus 2., Miskolc, 2009, 193–217.
 • „Összeillik e két parázna szépen.” Néhány észrevétel egy Szapolyai János ellen írt gúnyvers kapcsán. = Császtvay Tünde-Nyerges Judit (szerk.), Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, Bp., 2009. 169–179.
 • Egy karrier hajnala. Adalékok Brodarics István tanulmányainak és családi viszonyainak kérdéséhez. Századok (142), 2008, 1187–1209.
 • Volt-e Brodarics bolognai diák? = Varietas gentium, communis latinitas. Szeged, 2008, 89–99.
 • Mert látom, hogy néhányan […] az eseményeket másképp mesélik, mint megtörténtek…”. Megjegyzések Brodarics István Historia verissimájának keletkezéstörténetéhez. ItK, 2007/3-4, 323–342.
 • Bulvársajtó – Retorika – Történetírás. Megjegyzések Brodarics István Historia verissimájának keletkezéstörténetéhez, = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tomus XXIX, Ötvös Péter Festschrift, Szeged, 2006, 123–133.
 • A Brodarics-recepció kérdése a magyar epikában = Serta Pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. 2004, Szeged, 187–196.
 • Nádasdy Tamás és Brodarics István levelezése = Nádasdy Tamás, Sárvár, 1999, 55–65.

Szerkesztés

 • Békés Enikő–Kasza Péter–Lengyel Réka (szerk.): Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. Convivia Neolatina Hungarica 1. Az első neolatin konferencia tanulmányai, MTA BTK ITI, Bp., 2015.

Fordítások, lektori munkák

 • Répszeli László, Magyarország, az erdélyi és a kapcsolt részek jogrendjének összefoglalása (1742). XIII. fejezet: A jobbágyokról es jogaikról = Magyar gondolkodók 18. század. Bölcsészettudományok II. Magyar remekírók, Új folyam, Bp., 2014, 698–715.
 • Rábai Krisztina (szerk.), Jagelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504–1507), Szeged, 2014. (nyelvi lektor)
 • Gyulai Éva (szerk.), Úr és szolga a történettudomány egységében – Társadalomtörténeti tanulmányok. Im memoriam Vári András (1953–2011), Miskolc, 2014. (nyelvi lektor)
 • Bethlen Farkas, Erdély története V, Budapest, 2010. Fordította: Kasza Péter. A jegyzeteket írta: Kruppa Tamás.
 • Pray György, Magyarország királyainak évkönyvei (részlet), in: Magyar gondolkodók 18. század. Bölcsészettudományok. Magyar remekírók, Új folyam, Bp., 2010, 698–715.
 • Fazekas Sándor – Juhász Levente, A harmincéves háború verses arcképcsarnoka. A Sebes agynak késő sisak és latin forrása. Szeged, 2010, Fiatal Filológusok Füzetei 6. Latin versek prózai fordítása: Kasza Péter. Jegyzetek: Fazekas Sándor.
 • Bethlen Farkas, Erdély története IV, Budapest-Kolozsvár, 2006. Fordította: Kasza Péter (VIII. könyv) és S. Varga Katalin (IX. könyv). A jegyzeteket írta: Kruppa Tamás.
 • Bethlen Farkas, Erdély története III, Budapest-Kolozsvár, 2004. Fordította: Bodor András, Galántai Erzsébet, Kasza Péter és Kruppa Tamás. A jegyzeteket írta: Kruppa Tamás.
 • Henricus Nollius, A filozófiai parergon tüköre, Szeged, 2003, Fiatal Filológusok Füzetei 2. Fordította: Kasza Péter. Jegyzetek: Fazekas Sándor és Kasza Péter.
 • Pico della Mirandola levele unokaöccséhez Gianfrancescóhoz, = Fosszília, 2002/1-4 [Fordítás, kísérő tanulmány, jegyzetek: Kasza Péter és Simon József]
 • Pomponazzi, A lélek halhatatlanságáról (részlet), = Fosszília, 2001/3-4 [Fordítás, kísérő tanulmány, jegyzetek: Kasza Péter és Simon József]
 • 1848/1849 és ami utána következett… Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából. Forráskiadvány. (Szerk.: Lakatos Andor és Sarnyai Csaba Máté), Kalocsa, 2001, (A latin szövegeket lektorálta és fordította: Kasza Péter és Tóth Ildikó Éva)
 • Font Zsuzsa, Erdélyiek Halle és a radikális pietizmus vonzásában, Szeged, 2001. (Latin szövegrészletek fordítása, lektorálása)
 • Giorgio Padoan, A „szóban mester” Odüsszeusz és a tudás útjai, (Ford. Tekulics Judit), Helikon, 2001/2-3 (Latin szövegrészleteket fordítása)

Recenziók

 • Ekler Péter, „Margarita poetica.” A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia.= Irodalomtörténeti Közlemények, 2011, 728–732.
 • Szabados György, A magyar történelem kezdeteiről. Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2008, 108-112.
 • Ritoókné Szalay Ágnes, “Nympha super ripam Danubii”. Tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből. (Studi sulla civiltà d’ Ungheria dei secoli XV-XVI). = Camoenae Hungaricae, 2005/2, 153-155.

Recenziók saját művekről

 • Egy korszakváltás szemtanúja. Brodarics István élete és működése, Bp., 2015.
  Máté Ágnes Ka­sza Pé­ter, Egy kor­szak­vál­tás szem­ta­núja: Bro­da­rics Ist­ván pá­lya­képe, Kro­nosz Kiadó–Magyar Tör­té­nelmi Tár­su­lat, Pécs–Budapest, 2015. = reciti, 2015. november. 23.
 • Kasza Péter – Pálffy Géza: Brodarics-emlékkönyv. Egy különleges pártváltás a mohácsi csata után. Bp., 2011.
  H. Németh István Brodarics-emlékkönyv. Egy különleges pártváltás a mohácsi csata után. Írták, a kötet dokumentumait és az irodalomjegyzéket összeállították Kasza Péter, Pálffy Géza. A kötet dokumentumait fordították Hegyi György, Kulcsár Péter, Kasza Péter. Magyar Országos Levéltár, Bp., 2011. = Levéltári Közlemények 82 (2011), 196–200

Szövegkiadás

 • Stephanus Brodericus: Epistulae. Edidit, introduxit et commentariis instruxit Petrus Kasza. BSMRAE series nova, Tom. XVI. Budapest, 2012.
  Varga Szabolcs Stephanus Brodericus Epistulae. Edidit, introduxit et commentariis instruxit Petrus Kasza. Budapest, Argumentum Kiadó, Magyar Országos Levéltár, 2012. 636 p. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova, tom. 16.) = Levéltári Közlemények 83 (2012), 386–388
  Gilbert Tournoy Stephanus Brodericus Epistulae. Edidit, introduxit et commentariis instruxit Petrus Kasza. Budapest, Argumentum Kiadó, Magyar Országos Levéltár, 2012. 636 p. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova, tom. 16.) = SCN (Seventeenth-Century News), 71 (2013), 54–56.