Lázár István – Publikációk

Dr. Lázár István – PhD docens, (PhD habil.)

 

Publikációk:

 • Szántó (Arator) István kevéssé ismert munkáiról (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum tom. XXI. 1985.)
 • Kísérlet a Római Collegium Hungaricum megalapítására (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta Historiae Litterarum tom XXV. 1988.)
 • Háportoni Forró Pál kiseposza (in.: Bibliotheca Antiqua Hungarica 18. – 1988.)
 • XVI-XVII. századi orvoslókönyvek (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 9. 1989. – társszerzőkkel; szöveggondozás, jegyzetek)
 • Kérészi István Omniariuma (Peregrinatio Hungarorum 4. 1989.)
 • Teleki Pál peregrinációja (Fontes Rerum Scholasticarum III. 1989. – társszerzőkkel; szöveggondozás, regeszták)
 • Latin nyelvű szöveggyűjtemény (egyetemi jegyzet 1990 – társszerkesztővel; szöveggondozás)
 • Szántó (Arator) István Confutatio Alcorani (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 27. 1990. – Szövegkiadás, bevezető tanulmány, jegyzetek, mutató)
 • Kassa város olvasmányai, 1562-1731. Sajtó alá rend. Gácsi Hedvig, Farkas Gábor, Keveházi Katalin, Lázár István Dávid, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Szeged, 1990, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 15.) XII, 226 p.
 • Lukács László SJ: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus 1649-1773. (Recenzió – Vigilia 1990/8.)
 • Középkori históriák oklevelekben (1002-1410) – 1992. (társszerzőkkel; oklevélfordítások)
 • Antonio Bonfini – storico umanista ascolano. Ascoli Piceno 1993.
 • Kun László emlékezete – 1994. (társszerzőkkel; oklevélfordítások)
 • Verancsics Antal és Verancsics Faustus levelek fordítása. in: Vár Ucca 17. 1994/3.
 • Jezsuita okmánytár I/1-2. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601-1606. (Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 34.) Szeged, 1995. (szöveggondozás, regeszták, jegyzetek – társszerzőkkel)
 • Két kommentár a gyermekségtörténetről. Aquinói Szt. Tamás és Ortensio da Spinetoli (fordítás). Szeged, 1996.
 • Szándék és valóság (Szántó Arator István műveinek sorsa). In.: Neolatin irodalom Európában és Magyarországon. Szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor.  Pécs, 1996. 127–134.
 • Szöveggyűjtemény az Augustus-korhoz (fordítás – társszerzőkkel) – Szeged, 1998
 • Szöveggyűjtemény a latin fakultatív képzéshez II. füzet. szövegmagyarázatok (kommentár, társszerzőkkel) – Szeged, 1998
 • Francesco Petrarca: Kétségeim titkos küzdelme – Secretum (fordítás) – Szeged, 1999.
 • Aquinói Szent Tamás: Catena aurea (fordítás) – Szeged. 2000.
 • Buzinkai Mihály: A retorika kézikönyve; A szónoklattan kézikönyve. In: Retorikák a reformáció korából. (Csokonai Könyvtár 5. szerk.: Imre Mihály) Debrecen, 2000. 367–398.
 • Antonio Bonfini: Tractatus de architectura libri XXV. In. Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére – Budapest, 2002. 157–164.
 • Le polemiche di István Arator (XVI–XVII. secolo). In. Una pastorale della Communicazione. Quaderni Liguistici e Filologici XIII. (2002) 337–348.
 • Francesco Petrarca: Önmagam és sokak tudatlanságáról (fordítás) – Szeged, 2003.
 • Antonio Bonfini alla corte di Mattia Corvino. In. Arte Lombarda 2003/3. (139) 12–14.
 • Antiquitas, studiorum omnium mater. In. Helikon 2004/1–2. 228–246.
 • Petrarca „tudatlansága”. In Világosság 2004/2–3. 71–80.
 • Petrarca írása az orvosok ellen a költészet védelmében. In. Serta pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. Szeged, 2004. 21–29.
 • Invectiva contra quondam magni status hominem sed nullius scientiae aut virtutis: uno scritto polemico e il suo posto nella sua opera. In.: Nuova Corvina, 15/2004, 90–97.
 • TUDATLANSÁG = jámborság; TUDATLANSÁG = istentelenség. Paradoxon és megoldása Petrarca: De sui ipsius et multorum ignorantia c. művében. Szeged, 2004. PhD értekezés (kézirat)
 • La traduzione latina dedicata a Mattia Corvino del trattato del Filarete. Camoenae Hungaricae 2. (2005) 73–78.
 • Celio Calcagnini Magyarországon Serta Jimmyaca. Emlékkönyv Kelemen János 60. születésnapjára, szerk.: Szörényi László, Takács József, Budapest, Balassi Kiadó, 2006. 39-42.
 • La „docta ignorantia” del Petrarca. In. Camoenae Hungaricae 3. (2006) 11–16.
 • Diomede Carafa: De institutione vivendi – Tanítás az életvezetés szabályairól. OSZK 2006. 11-84. (szövegközlés, fordítás)
 • Petrarca levele M. T. Varróhoz. In.: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek (Balassi, 2006) 245–247.
 • A vitatkozó Petrarca. In.: „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Budapest, 2007. 199–203. www.iti.mta.hu/szorenyi60 html.
 • Martellini, Manuela: Antonio Bonfini. Un umanista alla corte di Mattia Corvino. Viterbo, Sette città, 2007. 98 l. /Quaderni del CESPoM 9./ (recenzió) In.: Magyar Könyvszemle 2008 (124) 3. sz. 353–354.
 • Háportoni Forró Pál kiseposza. In.: Varietas Gentium – Communis Latinitas. A XIII. Neolatin Világkongresszus (2006) szegedi előadásai. Szeged, 2008. 109–114.
 • Varietas Gentium – Communis Latinitas. A XIII. Neolatin Világkongresszus (2006) szegedi előadásai. Szeged, 2008.Szerk.: Szörényi László, Lázár István Dávid.
 • Dákok Rómában: Janus Pannonius és  a szentévi zarándoklat. (Szörényi Lászlóval mint társszerzővel) In.: Szörényi László: Harmóniára teremtve. (Lucidus, 2009) 29–43.
 • Petrarca és a zsarnokság. In.: Classica – Mediaevalia – Neolatina V. (Debrecen, 2010) 45–50.
 • Storici italiani alla corte di Mattia Corvino. In. Camoenae Hungaricae 7. (2010) 21–28.
 • Diomede Carafa: De institutione vivendi. In.: „Margarita poetica” A humanista műveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia. Összeállította: Ekler Péter. (OSZK-Gondolat, 2011) 195–197. (fordítás)
 • Olasz történetírók Mátyás udvarában. In.: Czerovszki M., Nagyillés J. (szerk.): Corollarium. Tnulmányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére. = Acta antiqua et archaeologica. Supplementum XIII. (Szeged, 2011) 145–150.
 • Francesco Petrarca: Invectiva contra magni status hominem sed nullius scientiae aut virtutis c. polemikus írása és helye az életműben. In.: Békés E., Tegyey I. (szerk.): Convivium. Pajorin Klára 70. születésnapjára. = Classica – Mediaevalia – Neolatina VI. (Debrecen–Budapest, 2012) 133–142.
 • Petrarca e la tirannide. In.:  Acta Conventus Neolatini Uppsaliensis (Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies – Uppsala, 2009) I–II. (Leiden–Boston, 2012) II. 605–612.
 • Petrarca és Vaucluse. In.: Haereditas litteraria totius Graeco-Latinitatis. = AGATHA XXV. Szerk.: Havas László. (Debrecen, 2013) 106–113.
 • Szántó (Arator) István SJ tevékenysége a római Collegium Hungaricum megalapításában. In.: Pázmány nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. (Vác, 2013.) 305–310.
 • Pázmány Péter: Tíz bizonyság (1605). Jegyzetek a szövegkaidáshoz. (Pázmány Péter Művei – Kritikai kiadás, 5.). Szerkesztette: Ajkay Alinka, közreműködők: Báthory Orsolya, Varsányi Orsolya, sorozatszerkesztő Hargittay Emil, Budapest, Universitas-Editio Princeps, 2012, 532 l. + CD-melléklet) Recenzió. In.: ItK 117 (2013) 610–612.
 • Petrarca és a barátság. In.: Haereditas litteraria totius Graeco-Latinitatis. = AGATHA XXVIII. Szerk.: Tóth Orsolya. (Debrecen, 2014) 124–132.
 • Protestánsok és törökök a magyar hitviták irodalmában. In.: Haereditas Graeco-Latinitatis I. Studia moralia. Szerk.: Tóth Orsolya, (Debrecen, 2014.) 101–110.
 • István Szántó (Arator) e la fondazione del Collegium Hungaricum della Compagnia di Gesú a Roma. In.: Acta Antiqua LIV. fasc. 2–3. Szerk.: Takács László, (Budapest, 2014.) 289–296.
 • „qualibet etate natus esse semper optaverim.” (Francesco Petrarca saját koráról, múltról és jövőről). In.: Haereditas Graeco-Latinitatis II. Tempora mutantur. Tanulmányok az időről és a bűnről. Szerk.: Tóth Orsolya, (Debrecen, 2015.) 164–174.
 • Idealizált vagy reális ábrázolás? – Mátyás-portrék Antonio Bonfini műveiben. In.: Haereditas Graeco-Latinitatis III. A fény az európai kultúrában és tudományban. Szerk.: Tóth Orsolya, (Debrecen, 2016.) 180–186.
 • A szerző (Antonio Averulino – Filarete) és a fordító (Antonio Bonfini) ajánlása a De architecturá In.: In via eruditionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, (Debrecen, 2016.) 23–30.
 • Elmélet és gyakorlat (Kazinczy Sallustius-fordítása). In.: Nunquam autores, semper interpretes. A magyarországi fordításirodalom a 18. században. Szerk. Lengyel Réka. (Budapest, 2016.) 389–397.
 • „Melior fieri studeo, si possim”; A tudatlanság és morális következményei Petrarcánál. In.: MONOKgraphia. Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. Szerk. Nyerges Judit, erók Attila, Zvara Edina. (Budapest, 2016.) 454­457.

 

Szakmai előadások:

 • Antonio Bonfini Filarete-fordítása. (1996. Róma – a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság kongresszusa)
 • Le polemiche di István Arator (XVI–XVII. secolo). (1996. Róma–Macerata)
 • Szándék és valóság (Szántó Arator István műveinek sorsa). (1996. Pécs. Neolatin irodalom Európában és Magyarországon c. konferencia)
 • Celio Calcagnini  in Ungheria. (2002. Ferrara. Ianus Pannonius konferencia)
 • Antonio Bonfini alla corte di Mattia Corvino. (2002. Milano. Ungheria e Lombardia c. konferencia a milánói Universitá Cattolica szervezésében)
 • Antonio Bonfini: De architectura. (2003. Bonn. Az IANLS XII. világkonferenciája)
 • Jaj, Cicero, mit beszélsz… (2004. Piliscsaba. A nemzetközi Petrarca év tiszteletére rendezett konferencia)
 • Heu, mi Cicero, quid ais. (2004. Varsó. A nemzetközi Petrarca év tiszteletére rendezett konferencia)
 • Olasz-magyar kapcsolatok a humanizmus korában. (2005. Budapest. Az Olasz Kultúrintézet által szervezett humanizmus konferencia)
 • A neolatin kutatás Magyarországon (2005. Róma. A Római Magyar Akadémia által szervezett konferencia)
 • L’epopeia di Pál Hápotoni Forró. (2006. Budapest. AZ IANLS XIII. világkonferenciája)
 • Háportoni forró Pál kiseposza. (2006. Szeged. A Hungaria Latina – Magyar Neolatin Társaság konferenciája)
 • Storici Italiani alla corte di re Mattia. (2008. Nápoly. Az Universitá degli Studi di Napoli „l’Orientale” által szervezett Mattia Corvino e il Rinascimento c. konferencia)
 • Petrarca e la tirannide. (2009. Uppsala. Az IANLS XIV. világkonferenciája)
 • Petrarca és a zsarnokság. (2009. Debrecen. A Hungaria Latina – Magyar Neolatin Társaság konferenciája)
 • Petraca és Vaucluse. (2010. Debrecen. A szép és mindenkori környezete c. konferencia a Tudomány Napja tiszteletére)
 • István Szántó (Arator) e la fondazione del Collegium Hungaricum della Compagnia di Gesù a Roma. (2012. Münster. Az IANLS XV. világkonferenciája)
 • Protestánsok és törökök a magyar hitviták irodalmában. (2013. Debrecen. Summa divinitas cuius religioni liberis mentibus obsequimur.” Konferencia a Milánói Edictum kibocsátásának 1700. évfordulója alkalmából)
 • Petrarca és a barátság. (2013. Debrecen. „A velünk élő antik és keresztény erények.” Konferencia a Tudomány Napja alkalmából)
 • Elmélet és gyakorlat – Kazinczy Sallustius-fordítása. (2014. Miskolc. Nunquam autores, semper interpretes – A magyarországi fordításirodalom a 18. században c. konferencia.)
 • „…qualibet etate natus esse semper optaverim.” – Francesco Petrarca saját koráról, múltról és jövőről. (2014. Debrecen. Időszemlélet és jövőkép a görög és római gondolkodásban. Konferencia a Tudomány Napja alkalmából.)
 • „Melior fieri studeo, si possim.” – A tudatlanság ás morális következményei petrarcánál. (2015. Debrecen.  A bűn pogány és keresztény fogalomrendszere c. konferencia.)
 • Il profilo ideale e reale di Mattia Corvino nelle opere del Bonfini.” (2015. Montalto delle Marche – Olaszország. Convegno transnazionele di studi storici Italia-Ungheria.)
 • Rhetorica et historia. Descriptio Matthiae, regis Hungarorum in operibus Antonii Bonfini. (2015. Bécs. Az IANLS XVI. világkonferenciája)
 • Idealizált vagy reális ábrázolás? Mátyás-portrék Antonio Bonfini műveiben. (2015. Debrecen. Fény. Magyarázat és szimbólum az európai kultúrában és tudományban. Konferencia a Tudomány Napja alkalmából.)
 • „…ut sine literis bonus sim.” – Tudás, műveltség és jámborság Petrarcánál. (2016. Debrecen. A Magyar Ókortudományi Társaság XII. konferenciája.)