Nagyillés János – Publikációk

Dr. Nagyillés János – PhD docens, tanszékvezető

 

Publikációk:

Önálló könyv, könyvfejezet

 • Az ezüstkori epika. Bevezetés az ókortudományba IV. Debrecen 2001, 348–360.
 • PhD-értekezés: Allúziós technika Lucanus Pharsaliájában (Kommentár Lucan. Phars. 9, 1–108. sorokhoz). ELTE Ókortudományi Doktori Iskolájában beadott értekezés. Témavezető: Tar Ibolya. Védés időpontja: 2004. december 10. Budapest, 2004. 287+XXI oldal (Bibliográfia)

Önálló szerzői teljesítménynek minősülő kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár

a) Önálló könyv formájában:

 • Latin mondások. Dicta Catonis. Publilius Syrus. Ford., bev., Szeged 2001. 150 o.
 • Sententiae ab Andreae Lusitano Eborensi collectae – Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye. Bev. Jászay Tamás, fordította és válogatta Nagyillés János, Szeged 2003, 168 o.
 • Földi és égi hitviták – Válogatás Jacobus Palaeologus munkáiból. Ford. Nagyillés János, válogatta és a jegyzeteket írta Balázs Mihály. A Dunánál Könyv- és Lapkiadó, Budapest, Qui One Quint Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003, 201 o.

b) Rövidebb formában:

 • Sallustius: Az istenekről és a világról. Ford., in: Fosszília, 2000/3–4 104–118.
 • Priapusi versek, tizennégy versfordítás. In: Fosszília 2002/1–4, 20–23.
 • Jacobus Palaeologus-szemelvények, fordítás. In: A Dunánál 1/9 2002. október.
 • Elisabeth Weston: Áradás Prágában a folyamatos esőzések miatt. Fordítás. In: A Dunánál 1/10 2002. november, 17.
 • Szörényi László: Philologica Hungarolatina, tanulmányok a magyarországi neolatin irodalomról. Kortárs Kiadó, Budapest 2002. A hivatkozásokban szereplő versek fordítása: 13, 28–32, 40, 41, 43–5, 88, 90, 94, 178–9, 181–2, 203–10.
 • Elisabeth Weston kilenc verse. Fordítás. In: A Dunánál 1/9 2003. március, 16–22. o.
 • Morus Tamás sírkertjében: Johannes Secundus, Morus Tamás sírfelirata; Rotterdami Erasmus, Hősi ének a legszentebb mártírok, a rochesteri püspök és Morus Tamás halálára; John Fowler, Hatsoros Morus Tamás képmására. In: Morus Tamás: Erősítő párbeszéd balsors idején, ford. Gergely Zsuzsa, szerk. Szőcs Géza, Szent István Társulat – A Dunánál Könyvkiadó, Budapest-Kolozsvár 2004, 449–460.
 • Elisabetha Ioanna Westonia-fordítások (Talpnyaló, Hírnév, A pletyka árt a hírnévnek, Nemessé csak az erény tesz, Kései intelem I, Bölcsesség I–II, Sértett barátság I–II). In: Kalligramm – Művészet és Gondolat 12 2004 86–88. oo.
 • Tschiedel, Hans Jürgen: Médeia – Egy varázslónő átváltozásai. Német nyelvű tanulmány fordítása. In: Fosszília 5 2004/4 100–119.
 • Tschiedel, Hans Jürgen: Médeia – Egy varázslónő átváltozásai. Német nyelvű tanulmány fordítása (kivonat). In: Criticai Lapok 13 2005/1 8–13.
 • Versus Domini Iohannis Boccaccii ad Africam Domini Francisci Petrarce (Boccaccio verse Petrarca Afrikájához). In: Szabad ötletek. A szegedi Bölcsészkar bölcsészeinek lapja 2 2005/3 (április) 10.
 • Lucius Iunius Moderatus Columella: A mezőgazdaságról. (Ford., jegyz. Hoffmann Zsuzsanna.) A kertművelésről szóló, hexameterekben írt 10. könyv fordítása. Szeged, 2005, 316–333. oo.
 • Kénosi Tőzsér János – Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története I. Fordította Márkos Albert. A bevezető tanulmányt írta és a fordítást a latin eredetivel egybevetette Balázs Mihály. Sajtó alá rendezte Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár B. Lehel. Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/1. Sorozatszerkesztő Kovács Sándor, Molnár B. Lehel. Kiadja az Erdélyi Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2005. Latin versbetétek fordítása a következő lapokon: 126 sk. [Luther Márton epitáfiuma]; 129. o. [Kolozsvári Pál: Transylvaniae infelicitatis origo, részlet]; 158 sk. [Kolozsvári Pál: Transylvaniae infelicitatis origo, részlet]; 345. o. [Szilvási Márton epigrammája]; 391. o. [Bükfalvi Imre epigrammája Torockai Máté kátéjára]; 401. o. [a szamosújvári vár kapujának felirata]; 413. o. [Dési Jó Lukács epigrammája, Óvári várának felirata]; 540. o. [epigramma Bethlen Farkas könyvéből]; 543. o. [Johann Sommer elégiája]; 547 sk [Johann Sommer: Hortulus amoris, részlet]; 548. o. [Zsámboki disztichonja Sommerről]; 561. o. [Johann Sommer elégiája János király haláláról].
 • Publius Rutilius Lupus: Gondolati és lexikai alakzatok. In: Fosszília 2006/1 120–139. oo.
 • Valóság és fantasztikum Aristophanés komédiáiban. Ford. Nagyillés János. In: Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok. Szerkesztette Ferenczi Attila, Kozák Dániel, Tamás Ábel. Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 223–40.
 • Rotarides Mihály (1715?–1747): Az ókori, középkori és újkori Magyarország irodalomtörténetének vázlata (1745). In: Magyarországi Gondolkodók. 18. Század. Bölcsészettudományok I. A szövegeket válogatta,a kötetet szerkesztette és az utószót írta Tüskés Gábor; a szerkesztő munkatársa Lengyel Réka. Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2010. 471–480.
 • Reviczky Károly Imre (1736–1793): A perzsa költészet kistükre avagy Samsz ad-Dín Muhammad tizenhat ghazalja (1771). Fordította: Petneházi Gábor. In: Magyarországi Gondolkodók. 18. Század. Bölcsészettudományok I. A szövegeket válogatta,a kötetet szerkesztette és az utószót írta Tüskés Gábor; a szerkesztő munkatársa Lengyel Réka. Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2010. 497–514. A versidézetek metrikus fordítása az alábbi lapokon: 497; 499; 500; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509.
 • Psellos sorai a tizenkét apostolra, melyek mindegyike elmondja egy-egy apostol halálát, nevét, hogy ki végzett vele és hogyan (90 Westerink); Psellos verse Szent Györgyre (31 Westerink). In: Antik Tanulmányok 50 2011 147–152, 147 sk.
 • Ernest Vols: Bevezetés a hadiépítészetbe (1738), 5–6. fejezet (részletek); fordítás, jegyzetek. Magyarországi Gondolkodók, 18. század – Bölcsészettudományok, II. Válogatta szerkesztette és az utószót írta: Lengyel Réka és Tüskés Gábor. Magyar Remekírók – Új Folyam, ISSN 0133-1035, Kortárs Kiadó, Budapest 2015. ISBN 978-963-9985-72-8

Magyar nyelvű tanulmányok

 • Sallustius, a filozófus – filológus szemmel. Fosszília 2000/3–4 92–103.
 • Vergilius-allúziók Lucanusnál. In: Antik Tanulmányok 49 2005 59–95.
 • Járt-e Lucanus szerint Nagy Sándor a Gangesznél? In: Abhivādana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. Szerk. Felföldi Szabolcs. A Szegedi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének kiadványa. Szeged, 2005, 237–248.
 • Egy töredékben ránk maradt antik stilisztika ismeretlen szerzőjéről (Publius Rutilius Lupus). In: Fosszília 2006/1 115–119.
 • A szónok-költő és az istenapparátus. Antik Tanulmányok 53 2009 219–237.
 • Gondolatok Cicero fordításáról. Antik Tanulmányok 53 2009 285–306.
 • Gradivus földművesei (Valerius Flaccus 5, 142 ruricolae, Gradive, tui). Antik Tanulmányok 54 2010 33–47.
 • Cornelia Naxos szigetén. Antik Tanulmányok 54 2010 215–237.
 • Lucanus Marciája: antielégia egy antieposzban. Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. ΑΓΑΘΑ Studia ad philologiam classicam pertinentia quae in aedibus Universitatis Debreceniensis rediguntur XXIV, Studia in honorem Emerici Tegyey octogenarii. Debrecen 2010, 125–143.
 • A fikció mint a retorizáltság eszköze a Pharsalia Iulia-jelenésében. AAASzeged Suppl. XII (2010) 148–159.
 • Adalékok Lucanus Cato- és Pompeius-alakjához. Corollarium. Tanulmányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére. AAASzeged Suppl. XIII (2011) 198–208.
 • Képzőművészet és epikus költészet: a mimésis mimésise? Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban. ΑΓΑΘΑ Szerk. Gesztelyi Tamás. Egyetemi Kiadó, Debrecen 2012. Red.: Ladislaus Havas. Studia ad archæologiam classicam pertinentia quæ in ædibus Universitatis Debreceniensis rediguntur, 26. seriem edendam curat Thomas Gesztelyi, lectores voluminis Ibolya Tar, Attila Simon; redactor technicus LADISLAUS VÁRHEGYI. Debrecen 2012, 37–61.
 • Ovidius: Vágytan vagy A szerelem művészete? In: Lábjegyzetek Platónhoz 11. A szerelem. Szerk. Laczkó Sándor. Szeged, 2013. 122–135.
 • Pharsalia nostra vivet: A polgárháború mint erkölcsi tapasztalat Lucanus Pharsaliájában. In: Havas László (szerk.), Hereditas Litteraria Totius Graeco-Latinitatis II. Agatha XXVIII. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2014. pp. 161–176.
 • Poetis mentiri licet (Plin. ep. 6, 21, 6) – Egy költőnek szabad hazudni: Ifjabb Plinius egy megjegyzésének tanulságai. In: Laczkó Sándor (szerk.) Lábjegyzetek Platónhoz. A hazugság. Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 2014. pp. 145–158.
 • “…venturi me teque legent”: Lucanus és jövőbeli közönsége. In: Tóth Orsolya (szerk.) Tempora mutantur: Tanulmányok az időről és a bűnről. 422 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszéke, 2015. pp. 129–149. (Hereditas Graeco-Latinitatis; II.) (ISBN:978-963-473-891-6)

Idegen nyelvű tanulmányok

 • Vergil-Allusionen bei Lucan. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 46 2006 383–420.
 • Ovid-Allusionen bei Lucan (Imre Tegyey zum 75. Geburtstag). In: Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis XLII 2006 47–68.
 • Cornelia auf Naxos. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 49 2009 449–472. = in: Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Ed. Anita Czeglédy, László Horváth, Edit Krähling, Krisztina Laczkó, Dávid Ádám Ligeti, Gyula Mayer. Budapest, 2010. 379–405.
 • Fine Arts and Epic Poetry: Mimesis of Mimesis? Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. 48 2012, 91–116. ISSN 0418 – 453X
 • El episodio de Tago en la obra de Silio Itálico. In: Ludmann Ágnes (szerk.) Mare nostrum: Studia Iberica, Italica, Graeca. 186 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.11.24-2014.11.25. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, 2015. pp. 59–73. (Antiquitas Byzantium Renascentia; XVII.) Mare nostrum (ISBN:978-615-5371-45-5)
 • Verstechnik oder Allusion? Antike Vorbilder in der Dichtung von Elisabetha Johanna Westonia. Acta Ant. Hung. 54 (2014) 167–179; DOI: 10.1556/068.2014.2-3.7

Recenziók

 • Marco Anneo Lucano, La guerra civile (Farsaglia) I–II (I: libri I–V; II: libri VI–X). Testo critico, traduzione e commento a cura di Giovanni Viansino. Oscar Classici Greci e Latini – Testo a fronte 89–90. Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1995. cxl, 1024 oldal. In: Antik Tanulmányok 47 2003 348–350.
 • Lucan, Bellum Civile IX, David P. Kubiak, Bryn Mawr Latin Commentaries, Thomas Library, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Pennsylvania 2001, i–iv, 56 oldal. In: Antik Tanulmányok 47 2003 351–352.
 • Philologia Nostra. Bollók János összegyűjtött tanulmányai. Szerk. Mészáros Tamás . (Antiquitas, Byzantium, Renascentia 4.) Budapest, ELTE Eötvös József Collegium, 2013.
  ANTIK TANULMÁNYOK – STUDIA ANTIQUA (ISSN: 0003-567X) (eISSN: 1588-2748) 58: pp. 129–132. (2014)
 • Darab Ágnes: Plinius Természetrajza: Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás. Budapest, Gondolat Kiadó (Electa), 2012.
  ANTIK TANULMÁNYOK – STUDIA ANTIQUA (ISSN: 0003-567X) (eISSN: 1588-2748) 59: pp. 131–133. (2015)
 • Investigatio Fontium. Griechische und Lateinische Quellen mit Erläuterungen – Beiträge der Tagung Klassisches Altertum – Byzanz – Humanismus der XI. Ungarischen Konferenz für Altertumswissenschaft. Szerkesztette: Horváth László. Budapest, Eötvös József Collegium, 2014.
  ANTIK TANULMÁNYOK – STUDIA ANTIQUA (ISSN: 0003-567X) (eISSN: 1588-2748) 59: pp. 134–137. (2015)

Konferencia (tudományos)-előadás, konferencia-kiadvány

a) Idegen nyelvű:

 • Taurinus: Lucanus Hungaricus. Előadás az I. Nemzetközi Klasszika-Filológiai Diák- és PhD-konferencián (1999. okt.)
 • Ein Lucan-Nachfolger in Ungarn. Előadás: XII. Internationaler Kongress der International Association for Neo-Latin Studies, Bonn, 3–9. Aug. 2003.
 • Einige Lucan-Allusionen. Előadás a „Klassizismus und Modernität” c. nemzetközi konferencián, Szeged, 2003. szept. 9–11.
 • Posibilidades de investigaciones intertextuales en el género épico de la edad Flavia. Előadás a CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid) ILC (Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo) latin kutatócsoportjában, Madrid 2008. július 30.
 • „Liceat tumulo scripsisse «Catonis Marcia»” Zur dichterischen Darstellungstechnik von Lucans Marcia-Gestalt. Előadás a Brnoi Egyetem „Literary Crossroads.“ c. nemzetközi konferenciáján. 2010. szeptember.
 • Verstechnik oder Allusion? Antike Vorbilder in der Dichtung von Elisabetha Johanna Westonia. 15th Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), Münster, 05–11 August 2012.

b) Magyar nyelvű:

 • A Priapea újabb magyar fordításai. Előadás a Dr. Tegyey Imre tiszteletére rendezett konferencián 2000. decemberében.
 • Az egyházatyák és Lucanus. Előadás az I. Országos Patrisztikai Konferencián, Kecskemét 2001. júliusában
 • A széljegyző Arany. Dr. Hász-Fehér Katalin előadásában közös eredményeink alapján 2001. október 20-án Nagyszalonta, Arany János emlékkonferencia.
 • Poeta ardens – fejezetek Lucanus keresztény recepciójának történetéből. In: Studia Iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archeologica, Supplementum X., Szeged, 2003, 41–46. o.
 • Catullus hatása a római elégiaköltészetre. Előadás az SZTE BTK Kari Tudományos Nap keretében, Szeged, 2006. ápr. 27.
 • Lucanus Phars. 4, 433sqq. irodalmi mintái: Lucanus kynégetikai adatainak forrásai és tanulságai. Előadás a Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Szekcióülésén. Szeged, 2006. máj. 16.
 • A gens Annaea Pompeius-képe. Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Szekcióülése. Szeged, 2007. máj. 15.
 • Imitatio és allúziós technika az ókori költészetben. Előadás az SZTE, BTK Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék PhD-programjában, 2007. december.
 • …bellum te faciet civile meum” – Pompeius Iulia-álma és a hitvesi hűség epikus ábrázolása (Lucanus: Pharsalia 3, 1–45). Előadás az SZTE BTK Kari Tudományos Nap keretében, Szeged, 2008. ápr. 23.
 • Egy epikus kellék hiánya Lucanusnál. Előadás a Magyar Ókortudományi Társaság Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott szekcióülésén, 2008. április 25.
 • Poetis mentiri licet. Lucanus Iulia-ábrázolása. Előadás a 8. Magyar Ókortudományi Konferencián. Szeged, 2008. május 22–25.
 • „Nam te quoque tali | attonitam virtute reor.” A szerelem születése Valerius Flaccusnál és Apollónios Rhodiosnál. Előadások a 80 éves Szepessy Tibor tiszteletére. Eötvös József Collegium, Budapest, 2009. január 16.
 • Allúziós technika Lucanus Pharsaliájában. Előadás a IX. Magyar Ókortudományi Konferencián. Pécs, 2010 május.
 • Az intertextualitás mint költői eszköz a Pharsalia 1. énekében. Előadás a Magyar Ókortudományi Társaság felolvasó ülésén, ELTE BTK Dékáni Tanácsterem, Budapest 2011. jan. 21.
 • Lucanus portréi: a szobrászat hatása ez epikában? Előadás a “Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban” című, a magyarországi latin nyelvű írásbeliség és klasszikus kultúra kutatócsoport, a DE Ókortudományi és Klasszika-filológiai Tanszék és az Ókortudományi Társaság debreceni tagozata rendezésében sorra kerülő konferencián. Debrecen, 2011. okt. 6–7.
 • Számítástechnika az intertextuális kutatások szolgálatában. A Rete Epicorum Argenteorum használata és néhány újabb allúzió ezüstkori eposzokban. Előadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Scriptorium Műhelyében. 2011. november 16.
 • Mire tanít Ovidius a Szerelemtanban? Előadás a Magyar Filozófiai Társaság, az SZTE BTK Filozófia Tanszék és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság szervezte Lábjegyzetek Platónhoz (11.) “A SZERELEM” című konferencián. Szeged, 2012. május 17–18.
 • Médeiából Medea. Előadás a X. Magyar Ókortudományi Konferencián: “Szöveg és hagyomány”: Piliscsaba, 2012. május 23–26.
 • Poetis mentiri licet (Plin. Ep. 6, 21, 6) – Egy költőnek szabad hazudni. Ifjabb Plinius egy megjegyzésének tanulságai. Előadás a Magyar Filozófiai Társaság, az SZTE BTK Filozófia Tanszék és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság szervezte Lábjegyzetek Platónhoz (12.) “A HAZUGSÁG” című konferencián. Szeged, 2012. május 16–17.
 • A polgárháború mint erkölcsi tapasztalat Lucanus Pharsaliájában. Előadás a Debreceni Egyetem „A velünk élő antik és keresztény erények” című konferenciáján. Debrecen, 2013. november 29–30. Rendezők: OTKA témacsoport (DE Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék), DAB Bölcseleti, Művészeti és Ókortudományi Szakbizottság, DENyDI Klasszika-filológiai Program
 • Crime and Punishment: Collective and Individual Guilt in Lucan’s Pharsalia. Plenáris előadás a Sapiens Ubique Civis II PhD Student Conference in Classical Studies, Szeged Hungary, 27-30 August 2014 című nemzetközi konferencián.
 • “…venturi me teque legent” – Lucanus és jövőbeli közönsége. Előadás a Debreceni Egyetem „Időszemlélet és jövőkép a görög és római gondolkodásban” című konferenciáján. Debrecen, 2014. november 26–27. Rendezők: OTKA témacsoport (DE Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék), DAB Bölcseleti, Művészeti és Ókortudományi Szakbizottság, DENyDI Klasszika-filológiai Program
 • Pharsalia nostra vivet – A polgárháború mint erkölcsi tapasztalat Lucanus Pharsaliájában. Előadás a Debreceni Egyetem „A bűn pogány és keresztény fogalomrendszere” című konferenciáján. Debrecen, 2015. május 7–8. Rendezők: OTKA témacsoport (DE Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék), DAB Bölcseleti, Művészeti és Ókortudományi Szakbizottság, DENyDI Klasszika-filológiai Program
 • Civil War As Moral Experience In Lucan’s Pharsalia. Plenáris előadás a Sapiens Ubique Civis III PhD Student Conference in Classical Studies, Szeged Hungary, 26-29 August 2015 című nemzetközi konferencián.

Tankönyv, felsőoktatási jegyzet

 • Cicerótól az élő latinig I., egyetemi tankönyv (M. Nagy Ilona – Nagyillés János – Tar Ibolya. Szeged, 1997, 200 o).
 • Az antik retorika vázlatos története. Egyetemi jegyzet és segédkönyv kommunikáció szakos hallgatók számára, Budapest 1998, 105 o. az SZTE Budapesti Médiaintézetének kiadásában.

Lektori tevékenység

 • Dr. Czeglédi Sándor (Bethlen Gábor Református Főgimnázium, Hódmezővásárhely) tankönyve a hat osztályos gimnáziumok 6. osztálya számára
 • Dr. Czeglédi Sándor (Bethlen Gábor Református Főgimnázium, Hódmezővásárhely) tankönyve a négy osztályos gimnáziumok 4. osztálya számára
 • Michael von Albrecht: A római irodalom története I., ford. Tar Ibolya, Balassi Kiadó, Budapest, 2003, 691o. (a magyar fordítás bibliográfiája: Jászay Tamás, Nagyillés János)
 • Michael von Albrecht: A római irodalom története II., ford. Tar Ibolya, Balassi Kiadó, Budapest, 2004, 823o. (a magyar fordítás bibliográfiája: Jászay Tamás, Nagyillés János)

Szerkesztői tevékenység

 • Corollarium. Tanulmányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére. Szerk. Czerovszki Marianna, Nagyillés János. AAASzeged Suppl. XIII (2011)
 • Fejkopogtatás – Az Eötvös Loránd Kollégium történetei. Polygon jegyzet. Hunyadi Zsolt – Kincses János – Nagyillés János – Sánta Zsolt – Saródi Szilvia (szerk.) 298 o. 2012. ISBN: 978-963-9927-53-7
 • Sapiens Ubique Civis – Proceedings of International Conference on Classical Studies (Szeged, Hungary, 2013) Edited by János Nagyillés, Attila Hajdú, Gergő Gellérfi, Anne Horn Baroody, and Sam Baroody. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2015. ISSN 2064-2369, ISBN 978-615-5371-40-0. Antiquitas • Byzantium • Renascentia XIII. Edited by Zoltán Farkas, László Horváth, Tamás Mészáros;
  http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/sapiensubiquecivis.pdf

Szöveggondozás
Részvétel a Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék Gyulay Pál-szövegkiadásában: a latin nyelvű szövegek gondozása (fordítás és kiadás). A kötetek interneten elérhető formája (hálózati kritikai kiadás):

 1. G. Gyulay Lajos maga keze és könyve – Hamuszin könyv (1824)
 2. A’ Gyulai Lajos Kis tükre (1832—1851)
 1. Gr. Gyulay Lajos: Lotty! — Fanny!
 1. Gr. Gyulay Lajos: Martius 15.

PhD-értekezés bírálata

 • Czeglédi Sándor: A latin nyelv tanítása nyolcosztályos gimnáziumban. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Kutatások Doktori Program. A védés időpontja: 2006. nov. 3.
 • Hamvas Gábor: Ekphrasisok az ezüstkori eposzirodalomban. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola. 2016.

Konferencia-szervezés

 • I. Nemzetközi Klasszika-Filológiai Diák- és PhD-konferencián (Szeged, 1999. október)
 • „Klassizismus und Modernität”. Nemzetközi konferencia, Szeged, 2003. szept. 9–11.
 • VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia. Szeged, 2008. május 22–25.
 • IX. Magyar Ókortudományi Konferencia: a „Maniliustól Macrobiusig” című műhely szervezése Simon L. Zoltánnal közösen. Pécs, 2010. május.
 • Sapiens Ubique Civis I PhD Student Conference in Classical Studies, Szeged Hungary, 29 August – 1 September 2013, a konferencia szervezőbizottságának elnöke
 • Sapiens Ubique Civis II PhD Student Conference in Classical Studies, Szeged Hungary, 27-30 August 2014, a konferencia szervezőbizottságának elnöke
 • Sapiens Ubique Civis III PhD Student Conference in Classical Studies, Szeged Hungary, 26-29 August 2015, a konferencia szervezőbizottságának elnöke
 • Sapiens Ubique Civis IV PhD Student Conference in Classical Studies, Szeged Hungary, 25-28 August 2016, a konferencia szervezőbizottságának elnöke