Nagyillés János – Szakmai életrajz

Dr. Nagyillés János – PhD docens, tanszékvezető

 

Szakmai önéletrajz:

1978–1986: Mindszenti Központi Általános Iskola

1986–1990: Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely

1991–1996: József Attila Tudományegyetem, 1991–1992 történelem-latin szak; 1992–1996: ógörög-latin szak

1992–1996: Részvétel a FEB (Felvételi Előkészítő Bizottság) munkájában (feladatlap-készítés, levelezés a jelöltekkel és feladatlapok javítása, tanfolyamok tartása)

1994: OTDK országos forduló, 2. helyezés

1995: részvétel a Magyar Nyelvészeti Tanszék projektjében: a Müncheni Kódex magyar-latin szótára (Lukács Evangéliuma)

1995–1996: középiskolai tanár: Móra Ferenc Gimnázium, Kiskunfélegyháza

1996: latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári és ógörög szakos előadói diploma

1996–1997: meghívott előadó a JATE Klasszika-Filológiai Tanszékén

1996–1999: ELTE Ókortudományi Doktori Iskola

1996–2006: retorikatörténeti előadások a SZTE Budapest Médiaintézetében valamint szegedi Médiatudományi Tanszékén

1997–1998: tudományos segédmunkatárs a JATE Klasszika-Filológiai Tanszékén

1998: I. Nemzetközi Klasszika-Filológia Diákkonferencia szervezési és lebonyolítási koordinátora

1998–2004: tanársegéd a SZTE Klasszika-Filológiai Tanszékén

1999: a Günter Findel Stiftung három hónapos ösztöndíja a Wolfenbütteli Herzog August Bibliothekba, a téma: Lucanus utóélete (Prof. Dr. Fidel Rädle, a Göttingeni Tudományegyetem Középlatin Tanszéke vezetőjének ajánlásával)

2000: a Günter Findel Stiftung újabb három hónapos ösztöndíja a Wolfenbütteli Herzog August Bibliothekba, a téma: Lucanus utóélete

2000: doktori szigorlat

2001: részvétel az I. Országos Patrisztikai Konferencián Kecskeméten

2002: az Ókortudományi Társaság két hetes kutatói ösztöndíja Svájcba a Fondation Hardt (Vandœvre-Genève) könyvtárába

2002– : a Magyar Ókortudományi Társaság tagja

2003: részvétel a SZTE Klasszika-Filológiai Tanszéke által rendezett „Klassizmus und Modenität” c. nemzetközi konferencia szervezésében

2003– : International Association for Neo-Latin Studies tagja

2004: PhD-disszertáció védése (Allúziós technika Lucanus Pharsaliájában «Kommentár Lucan. Phars. 9, 1–108. sorokhoz». Témavezető: Dr. Tar Ibolya.)

2004– : a SZTE Klasszika-Filológiai Tanszékének adjunktusa

2004– : a SZTE BTK Klasszika-Filológiai Tanszéke Tudományos Diákkörének vezetője (a diákkörből azóta összesen hárman nyertek felvételt finanszírozott PhD-képzésre)

2005: vendégtanári meghívás a kolozsvári Sapientia Egyetemre Prof. Dr. Balázs Mihály ajánlásával (latin paleográfia és szövegolvasás)

2007: az Ókortudományi Társaság Kerényi-Grácia Műfordító-díjának kitüntetettje

2007: a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíjának elnyerése 3 akadémiai évre

2007: Mellon Foundation Fellowship 2001: 3 hónapos kutatói ösztöndíj (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Filología)

2007–2010: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (2007–2010)

2008– : docensi kinevezés a SZTE Bölcsészettudományi Karának Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszékére

2008–2010: a Magyar Ókortudományi Társaság alelnöke és Szegedi Tagozatának elnöke

2008–  : a SZTE Bölcsészettudományi Kar Antik Irodalom Doktori Alprogramjának vezetője

2008–2013: tanszékvezető-helyettes a Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéken (SZTE BTK)

2008– : Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae (CHSEC) valamint a szervezet szegedi Officina Försteriana nevű műhelyének társvezetője (Dr. Tóth Ivánnal [SZTE Ókortörténet Tanszék])

2008– : a Tanszék ERASMUS-koordinátora

2009: 3 hónapos kutatói DAAD-ösztöndíj Tübingeni Egyetemre

2009–2012: a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az Összehasonlító Kultúratudományi Tanszék által delegált Kari Tanács-tag

2010– : a SZTE Eötvös Loránd Kollégiuma Quadrivium Bölcsészműhelyének vezetője

2010–2013: a SZTE tehetséggondozásért felelős Eötvös Loránd Kollégiumának védnöke

2010–2012: a Magyar Ókortudományi Társaság alelnöke és Szegedi Tagozatának elnöke

2011: a Bolyai Ösztöndíj Kuratóriumának díja

2012–2015: a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Klasszika-filológiai Bizottságának tagja

2012–2015: a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Klasszika-filológiai Bizottságának titkára

2012–2015: a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Klasszika-filológiai Bizottságán belül megalakult Neolatin Albizottság tagja

2012–2015: a Magyar Ókortudományi Társaság alelnöke és Szegedi Tagozatának elnöke

2013– : a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszékének vezetője

2013– : a SZTE tehetséggondozásért felelős Eötvös Loránd Kollégiumának védnöke

2014– : az Akadémiai Kiadó Antik Tanulmányok című folyóirata szerkesztőbizottságának tagja

2014– : az Akadémiai Kiadó Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae című folyóirata szerkesztőbizottságának tagja

2014– : a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vezető-helyettese

2014– : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös József Collegiuma Bollók János Klasszika-Filológia Műhelyének tutora

2015– : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Klasszika-filológiai Bizottságának tagja, második ciklus

2015– : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Klasszika-filológiai Bizottságának titkára, második ciklus

2015– : a SZTE tehetséggondozásért felelős Eötvös Loránd Kollégiumának védnöke második alkalommal

2015– : a Magyar Ókortudományi Társaság alelnöke és Szegedi Tagozatának elnöke

2016– : a SZTE Bölcsészettudományi Karának kari tanácsi póttagja

2016– : a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszékének vezetője

2016– : a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Stipendium Hungaricum-koordinátora

Oktatói tevékenység:

a) szöveginterpretáció:
római szerzők: Lucretius, Caesar, Tibullus, Propertius, Ovidius: Fasti és Metamorphoses, Amores, Ars amatoria; Vergilius: Eclogae, Georgica, Aeneis; Publilius Syrus, Dicta Catonis, Carmina Priapea, Ennius, Lucilius, neóterikusok töredékei, Lucanus, Valerius Flaccus, Statius, klasszikus epika (különös tekintettel a csak töredékesen fennmaradt szerzőkre); antik retorikai szakmunkák: Cicero elméleti művei és Quintilianus

görög szerzők: Homéros, Kallimachos, Pindaros, Theokritos, Platón, Xenophón

b) nyelvi kurzusok:
latin és ógörög nyelvtan (utóbbi előadás formájában), latin stílusgyakorlatok, ógörög nyelv kezdőknek és haladóknak, latin nyelv kezdőknek és haladóknak

c) előadások és szemináriumok:
római irodalomtörténet I–IV (4 féléves előadássorozat a diszciplináris klasszika-filológiai és latintanári MA-képzésben) hozzá kapcsolódó irodalomtörténeti szeminárium-sorozattal, antik (görög és római) retorikatörténet, ókori irodalmi stilisztika, metrika

Nyelvismeret:
a) dokumentált nyelvtudás:
német felsőfokú „C”

spanyol felsőfokú „C”

b) diplomával igazolt nyelvtudás:
latin felsőfokú „C”

ógörög felsőfokú „C”

c) nyelvvizsgával nem dokumentált nyelvtudás (szakirodalom-olvasás): olasz, francia, angol

Doktori témavezetés:
Fokozatot szerzett: Gellérfi Gergő: “Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban” (2015). A védés időpontja: 2015-XI-24 10:00, helye: SZTE BTK Kari Konferenciaterem (Szeged, Egyetem u. 2-6. fsz.)

Témavezetésemmel jelenleg PhD-tanulmányokat folytat:
Harcz Klaudia – témája: Intertextualitás Valerius Flaccus Argonauticájában

2003 óta szakvezetésem alatt született szakdolgozatok:

 1. Láng Márta: A retorika szerepe a politikai kommunikációban – A retorika fejlődéstörténeti vázlatos áttekintése különös figyelemmel a beszédelemzésekre, 2003
 2. Széles Andrea: Szókratész meggyőzési technikája. A szókratészi módszer, 2007
 3. Bozsó Beáta: A nőalakok szerepe Vergilius Aeneisének költői dramaturgiájában, 2008
 4. Cora Zoltán: Longinostól Burke-ig. Irodalomesztétikai gondolatok a fenségesről, 2008
 5. Mrávik Szilvia: Beavatási elemek Apuleius Az aranyszamár című regényében, 2008
 6. Simecz Krisztián: Nyelvből politika, avagy retorika és a politikai kommunikáció kapcsolata, 2008
 7. Szombathelyi Nóra: Pszichológiai motiváció Seneca Medea című tragédiájábanA harag pszichológiája, 2008
 8. Bónus Andrea: Poltikai erőviszonyok az első triumvirátusban, 2009
 9. Fehér Ildikó Anita: A Sibylla-alakok megjelenése és felfogása a görög és római irodalomban, 2009
 10. Gárdián Nikolett: A regény műfaja Szerdahely György Alajos Poesis narrativájában, 2009
 11. Hajdú Attila: Romulus alakja és megistenülése a korai római hagyományban, 2009
 12. Kapás Anita: Andromache alakja a római irodalomban, 2009
 13. Kádár Tímea Dóra: Quintilianus Szónoklattana és a 21. századi magyar politikai beszéd, 2009
 14. Kruták Anita: Taurinus Stauromachiája és Lucanus Pharsaliája, 2009
 15. Panyi Tímea: A Mithras-kultusz kialakulása és elterjedése a Római Birodalomban, 2009
 16. Szabó Sára: Gaius Vettius Iuvencus és az Evangéliumok Négy Könyve, 2009
 17. Gellérfi Gergő: Múlt és jelen viszonyának tükröződése Iuvenalis szatíráinak vallási és mitológiai elemeiben, 2010
 18. Keppel Dániel: Achilles Metamorfózisa? Gondolatok Statius Achilleis című eposzának értelmezéséhez, 2011
 19. Bakti Judit: Művész(et)ábrázolások Ovidius Metamorphosesében, 2012
 20. Garami Anett: Lucretius természetfilozófiája a modern fizika szemszögéből, 2012
 21. Kiss Annamária: Emberáldozat az ókori Rómában, 2012
 22. Sárközi Vanda: Ovidius Phaedra-levele és a mitológiai hagyomány, 2012.
 23. Török Ida: A cannae-i csata ábrázolása Silius Italicus Punicájában, 2012.
 24. Gellérfi Gergő: Műfaji keveredés Iuvenalis szatíráiban, 2013
 25. Juhász Éva: Segédlet Caius Iulius Caesar gimnáziumi tanításához, 2013
 26. Krámli Tünde Edina: Az Elgin-márványok története: archeológia és politika, 2013
 27. Nyuli Barbara: A bagradesi csata Caesar, Lucanus, Appianos és Cassius Dio ábrázolásában, 2013
 28. Máté Dániel Gergely: A senecai drámák pszichológiája, 2013
 29. Kovács Viktória: A nyelv keletkezése és az emberiség őstörténete Lucretius tankölteményében, 2014.
 30. Solymosi Benedek: A vadászat mint a szerelem allegóriája Apollónios Rhodiosnál és Vergilius Aeneisében. A Médeia- és a Dido-szerelem egy sajátos motivikus összefüggése, 2014.
 31. Székely Norbert István: Amphitruo halhatatlansága Plautus drámájában, 2014
 32. Szalay Péter Csongor: A mükénéi hérószok óriástermetének valóságalapja, 2014 (BA-s szakdolgozat)
 33. Harcz Klaudia: Ovidius Halieuticája, 2014
 34. Lédeczi Lilla Anikó: Horatius-fordítások a 20. század eleji magyar irodalomban, 2015
 35. Zsótér Szabolcs: Lukianos és a szkíták – A görög identitás kérdése a 2. században, 2015
 36. Bán Katalin: A latintanítás helyzete Magyarországon a XX. század második felétől napjainkig, 2016
 37. Harcz Klaudia: Az Ovidiusnak tulajdonított Halieutica szerzőségének kérdéséhez, 2016
 38. Szalay Péter Csongor: Akháj hérószok, 2017 (MA-s szakdolgozat)

OTDK-helyezett diákköri dolgozatok:
2009: 2. helyezés

2011: két (megosztott) 3. helyezés

Posztgraduális képzésre felvett tanítványok:
Hajdú Attila 2010

Solymosi Benedek 2011
Bán Katalin 2016
Harcz Klaudia 2016

Phd-dolgozatát témavezetésemmel megvédte:
Gellérfi Gergő, 2016.

Egyéb tehetséggondozó tevékenység:
2008-tól aktívan bekapcsolódtam a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae (CHSEC) valamint a szervezet szegedi Officina Försteriana nevű műhelyének munkájába. Körülbelül havonta hallgatjuk meg kollégáimmal klasszika-filológia szakos, ókortörténettel, ókorral kapcsolatos régészeti témával, illetve közép- vagy neolatin irodalommal foglalkozó hallgatókat. A kivetítéssel kísért, konferencia-körülmények között elhangzó előadások után a hallgatókat kollégáimmal együtt ellátjuk kritikai észrevételekkel, ezzel nevelve őket a későbbi tudományos életre, és szoktatva a rendszeres munkára.

A tehetséggondozás sajátos formájára nyújt lehetőséget a SZTE tehetséggondozásért felelős szakkollégiumában, az Eötvös Loránd Kollégiumban végzett védnöki és műhelyvezetői munkám. Előbbi minőségemben részt veszek egyes kollégiumi rendezvényeken, jelen vagyok a kollégiumi felvételi szakmai bizottságában, utóbbi minőségemben pedig a szakkollégium ’Quadrivium’ nevű bölcsészműhelyének vezetőjeként dolgozom. Mind a védnökségre, mind a műhelyvezetésre a szakkollégiumokra jellemző eljárás szerint a kollégium lakói tettek javaslatot, amit az előbbi esetében rektori kinevezés követett. Védnöki kinevezésemet 2015-ben megújították-

Műhelyvezetőként Dr. Jászay Tamással, az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék munkatársával együtt irányítom a bölcsészműhely szakmai munkáját: itt elsősorban látóhatár-bővítő, de mindenképpen nagyobb körű érdeklődésre számot tartó előadásokat hirdetünk, s a műhelytagok javaslatait is figyelembe véve igyekszünk a tudományos és kulturális élet minél szélesebb területét lefedni előadásokkal. Az előadók kiválasztásánál külön preferenciát élvez az a szempont, hogy lehetőleg más intézményekből is minél több szakterület minél több szakértője képviseltesse magát műhelyalkalmainkon, másrészt igyekszünk minél több színházi, filmes és múzeumi élményt is szakértő vezetéssel és interpretációval feldolgozni.

2013-ban és 2014-ben az ELTE Eötvös József Collegiumának Bollók János Klasszika-Filológiai Műhelye felkért egy-egy szeminárium megtartására (az első Lucanus Pharsaliájáról, a másodikat Ovidius Ars amatoriájáról tartottam), és 2014-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös József Collegiuma Bollók János Klasszika-Filológia Műhelyének tutorává fogadott. Ebbéli minőségemben a XV. Eötvös Konferencia Klasszika-filológia Szekciójának bíráló elnöke lehettem (2014. április 25).

Tudományszervezés:
A Magyar Ókortudományi Társaság vidéki alelnökeként és Szegedi Tagozatának elnökeként a következő előadókat hívtam meg a Szegedi Tagozat valamint diákjaink és az érdeklődők előtt tartott előadásra:

2010/2011

 1. Tóth Iván: Arrhianos és a görög történetírói hagyomány. 2010. október 11.
 2. Mészáros Tamás: Az athéni tyrannis kezdete és vége: Kylón és a zsarnokölők. 2010. október 18.
 3. Kopeczky Rita: Egy toposz vándorútja Saguntumtól Numantiáig. 2010. november 8.
 4. Farkas Zoltán: Ta enantia. 2010. november 15.
 5. Takács László: Kosztolányi Nero regényének forrásai (egy kéziratkutatás tanulságai). 2010. november 19.
 6. Adorjáni Zsolt: Euphémos, Battos és Arkesilas: a kyrénéi dinasztia története. 2010. november 22.
 7. Juhász Erika: A Chronicon Paschale új kritikai kiadásának előkészületei. 2010. november 29.
 8. Havas László: Szent István Intelmeinek antik és középkori gyökerei. 2010. december 6. Pataki Elvira: Poseidippos ékkövei. Egy hellenisztikus epigrammagyűjtemény tanulságai. 2011. március 28.
 9. Prof. Dr. Meinolf Vielberg (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Klassische Philologie/Latinistik): Justus Lipsius, Professor der Beredsamkeit und Geschichte. 2011. március 22.
 10. Prof. Dr. Meinolf Vielberg (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Klassische Philologie/Latinistik): Die Rezeption Quintilians in den Institutiones rei scholasticae von Johann Matthias Gesner. 2011. március 22.
 11. Prof. Dr. Meinolf Vielberg (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Klassische Philologie/Latinistik): Cicero und die philosophische Tradition der Verfassungsdebatte in Kaiserzeit und Spätantike. 2011. március 24.
 12. Prof. Dr. Meinolf Vielberg (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Klassische Philologie/Latinistik): Bild und Literatur. Jenseits- und Gerichtsvorstellungen bei Ausonius von Bordeaux und Paulinus von Nola. 2011. március 24.

2011/2012

 1. Tóth Iván: Arrhianos „forráskritikája”. 2011. október 12. 18.00
 2. Adorjáni Zsolt: A tolvajok istene? Megjegyzések a homéroszi Hermész-himnuszhoz. 2011. november 22. 16.00
 3. Havas László: Florus – az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója c. monográfiájának nyilvános vitája. A kötetet bemutatja: Szörényi László irodalomtörténész. 2011. december 13. 17.00
 4. Takács Levente: A római földmérés forrásai, eljárásai és szereplői. 2012. február 20. 16.00
 5. Bernáth Árpád: Arisztotelész Poétikája és a modern irodalomtudomány. 2012. április 18. 18.00
 6. Darab Ágnes: Plinius Természetrajza. Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás. 2012. április 20., 14.00
 7. Gesztelyi Tamás: A Korvin-könyvtár Plinius-kódexének születéstörténete (a szövegkritikai munka gyötrelmei). 2012. április 20. 16.00
 8. Dr. Ernst A. Schmidt, Prof. i.R. (Eberhard Karls Universität Tübingen, Philologisches Seminar): Aeneas und Augustus. 2012. április 26. 14.00
 9. Havas László: Erények, kötelességek és bűnök Cicero humanista antropológiájának közösségformáló hálózatában. 2012. május 2. 14.00

2012/2013

 1. Tóth Iván, SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék: Nagy Sándor történetírója és bizánci utóélete, 2013. szeptember 30.
 2. R. Facsády Annamária: régész, főmuzeológus, osztályvezető, igazgató-helyettes, Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat alelnöke: “Forma bonum fragile est…” avagy a szépség múlandó?. 2013. október 9.
 3. Farkas István Gergő, Pécsi Tudományegyetem, Régészeti Tanszék: Római segédcsapatok Raetiában. A katonák hatása a tartomány életére az epigráfiai és régészeti források fényében. 2013. október 14.
 4. Pataki Elvira, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Klasszika-Filológia Tanszék: Az entomológiától az esztétikumig: a tücsök (tettix) szimbolikája a görög vallásban és irodalomban, 2013. október 30.
 5. Török László, ókortörténész, régész, núbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja: Hérodotos Núbiában. 2013. december 4.
 6. Tóth Iván, SZTE Ókortörténeti Tanszék: Az irodalmi utánzás szerepe a görög és bizánci történetírásban. 2014. február 11.
 7. Giulia Maria Chesi, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Institut für Klassische Philologie: Errantry in Odyssey 9. 2014. február 18.
 8. Tar Ibolya, SZTE Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék: Antonie Wlosok Vergilius-kutatásai. 2014. február 25.
 9. Gelenczey-Miháltz Alirán: A költő, a város és a türannosz. 2014. március 19.

2014/2015

 1. Tar Ibolya: A mítosz és továbbélése, 2014. szept. 15.
 2. Szörényi László: Alberti és az olvasás értelme, 2014. szept. 22.
 3. Hamvas Endre: Bevezetés a hermetikus irodalomba, 2014. szept. 29.
 4. Gellérfi Gergő: „Elhagyom a várost” – Ki beszél Iuvenalis 3. szatírájában? 2014. okt. 6.
 5. Lázár István: Petrarca önarcképe, 2014. okt. 13.
 6. Hajdú Attila: Collectiones Fragmentorum Ephori Cumaei, 2014. okt. 20.
 7. Jankovits László: “Pajzán” versek a humanista iskolában, 2014. okt. 27.
 8. Szilágyi Emőke: Oláh Miklós levelezése(i), 2014. nov. 3.
 9. Horváth László: Áthallások a klasszikus görög politikai szónoklatokban, 2014. nov. 10.
 10. Szabó Ferenc: Cornelius Nepos szerkesztőelvei, 2014. nov. 17.
 11. Tóth Orsolya: Napkultusz Macrobiusnál, 2014. nov. 24.
 12. Illés Imre Áron: Városi élet a római birodalomban, 2014. dec. 1.
 13. Tóth Iván: Konstantinápoly eleste egy pápa szemével. Szövegkritikai, forráskutatási és historiográfiai adalékok Enea Silvio Piccolomini történeti beszámolójához, 2015. február 9.
 14. Darab Ágnes: Az élővilág éthosza. Idősebb Plinius, Naturalis historia 7–11. 2015. február 16.
 15. Adorjáni Zsolt: Kallimachos Zeus-himnuszának epilógusa és kolophóni Xenophanés, 2015. február 23.
 16. Mészáros Tamás: A prokopiosi De bellis bevezetésének szerkezetéhez, 2015. március 2.
 17. Vámos Hanna: „Esopus ex antiquissimo rescriptus” – Egy középkori kézirat másolási folyamatának rekonstrukciója, 2015. március 9.
 18. Tar Ibolya: Mítosz és történelem, 2015. március 16.
 19. Jászay Tamás: Mit akar a kar? Az ókori kar helye a kortárs színpadon, 2015. március 23.
 20. Pataki Elvira: Augustus-kori szerelmek (Parthenios és Vergilius), 2015. március 30.
 21. Kasza Péter: Holttest a mocsárban? 2015. április 13.
 22. Czerovszki Mariann: Szerelem száműzetés idején. Ovidius elégiái, 2015. április 20.
 23. Lázár István: Az amicitia Petrarcánál, 2015. április 27.
 24. Nagyillés János: Silius Italicus Punicájának Tagus-epizódja, 2015. május 11.

2015/2016 1. féléve

 1. Nagyillés János: “Troiae duo fata – Hercules és Achilleus találkozása Ovidius Naptárában”, 2016. szeptember 8.
 2. Nagyillés János: “Médeiából Medea – Hogyan varázsolja rómaivá Valerius Flaccus Apollónios Rhodios Médeiáját?”, 2016. szeptember 15.
 3. Nagyillés János: „In vino sanitas” – „Borban az egészség”, 2016. szeptember 22.
 4. Gellérfi Gergő (SZTE Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék): “Az igazat, csakis az igazat, a színtiszta igazat? – A valóságábrázolás problémája Iuvenalis szatíráiban”, 2016. szeptember 29.
 5. Hamvas Endre (Gál Ferenc Főiskola): A teremtés művének megismétlése. Alkímiai teremtés Zószimosztól Michael Maierig, 2016. október 6.
 6. Jászay Tamás: „Phaidra-fázisok (Tasnádi István Phaidra-drámáiról)”, 2016. október 13.
 7. Tar Ibolya: „Előjelek és próféciák Vergilius eklogáiban”, 2016. október 20.
 8. Pataki Elvira (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): “A jósda titkától Percy Jacksonig: antikizáló trendek a kortárs gyermekkönyvpiacon”, 2016. október 27.
 9. Nagyillés János: Kultúrtörténeti barangolás a pogány és kora keresztény Ravennában, 2016. november 3.
 10. Nádasdy Ádám (ELTE): “Indogermán nyelvtörténet”, 2016. november 10.
 11. Takács László (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): „Magyar szentek himnuszai az Officium Rákóczianumban”, 2016. november 17.
 12. Székely Melinda (SZTE Ókortörténeti Tanszék): Újabb eredmények Róma távoli keleti kereskedelmében, 2016. november 24.
 13. Bara Péter: Chalkédóni Leó mint virtutis cultor, 2016. december 1.

Konferencia-szervezés:

 1. I. Nemzetközi Klasszika-Filológiai Diák- és PhD-konferencián (Szeged, 1999. október)
 2. „Klassizismus und Modernität”. Nemzetközi konferencia, a konferencia szervezőbizottságának tagja, Szeged, 2003. szept. 9–11.
 3. VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, a konferencia szervezőbizottságának tagja Szeged, 2008. május 22–25.
 4. IX. Magyar Ókortudományi Konferencia: a „Maniliustól Macrobiusig” című műhely szervezése Simon L. Zoltánnal közösen. Pécs, 2010. május.
 5. Sapiens Ubique Civis I PhD Student Conference in Classical Studies, Szeged Hungary, 29 August – 1 September 2013, a konferencia szervezőbizottságának elnöke
 6. Sapiens Ubique Civis II PhD Student Conference in Classical Studies, Szeged Hungary, 27-30 August 2014, a konferencia szervezőbizottságának elnöke
 7. Sapiens Ubique Civis III PhD Student Conference in Classical Studies, Szeged Hungary, 26-29 August 2015, a konferencia szervezőbizottságának elnöke
 8. (2016 augusztusára meghirdetve) Sapiens Ubique Civis II PhD Student Conference in Classical Studies, Szeged Hungary, 25-28 August 2016, a konferencia szervezőbizottságának elnöke