Szörényi László – Szakmai életrajz

Prof. Dr. Szörényi László – professor emeritus

 

Szakmai önéletrajz:

     Budapesten születtem 1945. március 22-én. Az V. kerületi Eötvös József Gimnáziumban érettségiztem 1963-ban. 1963 és 1968 között jártam egyetemre az ELTE Bölcsészkarán, előbb másfél évig magyar–latin–görög–iranisztika–finnugrisztika szakon, majd két szak leadása után latin–görög–iranisztika szakon végeztem. Szakdolgozatomat Telegdi Zsigmond professzor úrhoz készítettem iranisztikából, Zamakhsarí 11. századi arab–perzsa szótáráról, amelynek legrégebbi ismert kézirata jelenleg Bolognában van, ahová Budáról került a főmufti könyvtárából. 1968. szeptember 1-jétől dolgozom az MTA akkor Irodalomtörténeti, utóbb Irodalomtudományi Intézetében, előbb gyakornokként, majd tudományos munkatársként, és 1982 óta tudományos főmunkatársként, 1996. május 1-jétől igazgatóhelyettesként, 1997. augusztus 1-jétől 2012. december 31-ig igazgatóként. Azután tudományos tanácsadó voltam, a Neolatin témacsoport vezetője. 2015 március 22-e óta emeritus kutató professzorként dolgozom tovább.

     Mellékállásban 1970–1973 között sorozatdramaturgként dolgoztam a Pannónia Filmgyár Rajzfilmstúdiójában.

     Emellett 1973-tól 1991-ig, valamint 1997/98-ban az ELTE Eötvös József Collegiumában voltam szeminárium-vezető, illetve magyar irodalomtörténetből szakvezető tanár. Elsősorban a XX. századi magyar regény, illetve Arany epikájának köréből vezettem szemináriumokat. Ezen kívül egy évig (1974-75) óraadóként tanítottam különböző iranisztikai tárgyakat az ELTE iranisztikai tanszékén, valamint 1985 és 1987 között szemináriumokat vezettem az ELTE XIX. és XX. századi magyar irodalomtörténeti tanszékén.

  Szegeden 1973 óta tanítok. Előbb az I. számú Magyar Irodalomtörténeti Intézetben voltam adjunktus és reformkori irodalmat (1973–1978), majd óraadóként az Altajisztikai Tanszéken tanítottam ó- és közép-perzsa nyelvet, valamint továbbra is az I. számú Magyar Irodalomtörténeti Intézetben vezettem Berzsenyi-szemináriumot. Azután az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékre kerültem adjunktusként, 1988-ban vettem át docensi kinevezésemet. (Világirodalmi előadások és szemináriumok.) Továbbra is tartottam azonban olyan órát is, amelyek az I. és II. számú Magyar Irodalomtörténeti Tanszék profiljába vágnak (Magyarországi humanizmus; neolatin irodalom; Arany János epikája.). XX. századi irodalomtörténeti előadásaimat, illetve az élő irodalom bemutatását irodalmunk jeleseivel való beszélgetés keretében 1987-től 1991-ig tartottam havi rendszerességgel a JATE Móra Kollégiumában. 1995–1998 között az Olasz Tanszéken, majd az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken tanítottam, s ennek keretén belül 1998. január 1-jén megalapítottam a Neolatin Tanszéki Csoportot. 1997 óta egyetemi tanár vagyok. 2004–2009 között az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék vezetője voltam. Jelenleg a Klasszika Filológiai és Neolatin Tanszéken tanítok. 2003 óta az Irodalomtudományi Doktori Iskolán belül megalapítottam és vezetem a Neolatin Doktori Alprogramot. Eddig tizenegy hallgatóm védte meg sikerrel doktori értekezését. 2015 március 22-e óta emeritus professzorként dolgozom tovább.

   1991. augusztus 1-jétől 1994. augusztus 30-ig – ideiglenes áthelyezéssel – a Külügyminisztérium állományába kerültem, és 1991. október 23-tól 1995. július 31-ig nagykövetként szolgáltam Rómában, akkreditációm kiterjedt Máltára és San Marinóra is.

     Egyetemi doktori címemet 1981-ben szereztem meg közép- és újlatin filológiából az ELTE-n. A kandidátusi értekezésemet 1982-ben védtem meg a következő témából: A magyarországi latin nyelvű hősi epika a XVII.–XVIII. században.

     Habilitációmat 1996. december 4-én tartottam meg Szegeden, a JATE BTK-n. Habilitációs előadásom címe: 1. A neolatin filológia jelentősége a magyar irodalomtudomány szempontjából; 2. Arany János nagyepikai koncepciójának kialakulása. 1997-ben megkaptam az egyetemi tanári kinevezést. 1999-től Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesültem. 2000-ben védtem meg MTA Doktori értekezésemet, amelynek címe: Philologia Hungarolatina.

 Ösztöndíjjal kutattam az egykori Csehszlovákiában és Jugoszláviában, valamint Ausztriában, Olaszországban és az Egyesült Államokban. Konferenciákon vettem részt Ausztriában, Németországban, Hollandiában, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Olaszországban, Jugoszláviában, a Szovjetunióban és az Egyesült Államokban. Egy évig (1980/81) Harvard-ösztöndíjjal dolgoztam Firenzében. Az 1990/91-es tanév első félévében Bolognában, II. félévében Kolozsvárott tanítottam vendégtanárként.

     Fő kutatási témáim: a magyarországi humanizmus kezdetei; olasz–magyar kapcsolatok a reneszánsz, a barokk és a felvilágosodás korában; a magyar reneszánsz és barokk eszmetörténete és poétikája; II. Rákóczi Ferenc; a magyarországi jezsuita kultúra a barokk korban; a klasszikus magyar irodalom (Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai); a XX. századi magyar regény; a retorika elmélete és története; filmesztétika. 1989-es alapításától évekig Nagytakarítás címmel volt tárcarovatom az Igen c. folyóiratban és a Hitelben. 2012 óta a Magyar Nemzet Hétvégi Magazinban van háromhetente tárcarovatom Sorokszorító címmel.

    Magyar nyelvű publikációimon kívül (amelyek nemcsak hazánkban, hanem a szomszéd országok magyar nyelvű folyóirataiban láttak napvilágot), még a következő nyelveken jelentek meg tanulmányaim: latin – 4 (Hollandia, Magyarország), lengyel – 3, francia – 10 (Magyarország, Hollandia), angol – 6 (Magyarország, USA és Hollandia), német – 6 (Ausztria, USA), holland – 1 (Hollandia), olasz – kb. 40 (Franciaország, Magyarország és Olaszország), orosz – 1, horvát – 5, lett – 1, kínai – 2, cseh – 2, szlovák – 1. Ezen kívül egy másodmagammal szerkesztett tanulmánykötet Magyarországon megjelent angolul, németül és oroszul; egy tanulmányom egy vegyes, cseh-magyar tanulmánykötetben magyar nyelven, de cseh rezümével jelent meg, tudomásom van egy Vörösmarty-tanulmányom lengyel kiadásáról is (sajnos ebből nem kaptam példányt); szintén Lengyelországban, Varsóban 2013-ban jelent meg egy Jerzy Axerral együtt szerkesztett lengyel nyelvű tanulmánykötetem, benne saját tanulmányommal is, amelyben a magyarországi latin irodalomról szóló legfontosabb tanulmányokat gűyjtöttük össze. Ezen kívül Franciaországban megjelent 25 lexikoncikkem. Két olasz nyelvű tanulmánykötetem jelent meg a Rubbettino Kiadónál (Cosenza), egy angol nyelvű itthon, 2015-ben egy társszerzővel szerkesztett lengyel tanulmánykötet, benne két tanulmányommal, végül egy novelláskötetem finnül.

    A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1989-ben Toldy Ferenc Emlékéremmel, 1991-ben a Széchenyi Társaság Széchenyi Emlékéremmel tüntetett ki. Bologna városa a magyar-olasz kapcsolatok előmozdításáért 1994-ben Arany Páfrány-díjat adományozott nekem. 1999-ben József Attila díjat kaptam. 2002-ben az Olasz Köztársasági Érdemrend Parancsnoki fokozatával tüntettek ki. 2009-ben Klebelsberg Kunó-díjban, 2010-ben Arany János-díjban, valamint ugyanabban az évben az Irodalmi Jelen folyóirat által kiadott, az év legjobb esszéjének járó díjban, 2011-ben Széchenyi-díjban részesültem. 2016-ban pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét kaptam meg.

    Tagja vagyok a következő tudományos társaságoknak: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, International Association for Neo-Latin Studies (2003-2006 között másodalelnök, jelenleg felügyelőbizottsági tag), Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Hungaria Latina Magyar Neolation Filológiai Társaság, Nemzetközi Retorikatörténeti Társaság. Ezen kívül 1986 óta tagja vagyok az Írószövetségnek, a Választmánynak pedig 1989–92-ig, illetve 1998-tól a mai napig; közben két cikluson át az elnökség tagja is voltam. A Mészöly Miklós Egyesületnek elnöke vagyok.

   A következő folyóiratok, illetve hetilapok szerkesztőségében dolgoztam: Magyar Napló (1989–1990); Budapesti Könyvszemle (BUKSZ) (1988–1991); Vigilia (1988-tól napjainkig); Irodalomtörténeti Közlemények (1991-től 2012-ig főszerkesztő, jelenleg szerkesztőbizottsági tag). Pirnát Antallal, Pajorin Klárával, majd Békés Enikővel együtt sorozatszerkesztője voltam a jelenleg Kecskeméti Gábor mint főszerkesztő által jegyzett Bibliotheca Scriptorum Recentis Mediique Aevorum c., közép- és neolatin szövegkiadásokat megjelentető könyvsorozatnak. Szerkesztettem a mintegy negyven kötetből álló Matúra c., klasszikus írókat kommentárral megjelentető könyvsorozatot, jelenleg Margócsy Istvánnal együtt szerkesztem A magyarok emlékezete c. irodalomtörténeti sorozatot a Kalligram kiadónál.

        Tagja voltam néhány kuratóriumnak, így a Felsőoktatási Pályázati Iroda keretében működő egyetemi tankönyv- és szakkönyv-kiadási kuratóriumnak (utóbb ennek neve Misztótfalusi Kis Miklós kuratórium); a Nemzeti Kulturális Alapprogram irodalmi kollégiumának, valamint a Móricz Zsigmond–ösztöndíj és az AEGON-díj kuratóriumának is. Jelenleg tagja vagyok a Corvina Alapítvány kuratóriumának és az MTA Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának Társadalom-, Gazdaság- és Humán Tudományi Szakbizottságának.

      Az irodalmi ismeretterjesztés területén is tevékenykedtem, ezért a TIT Budapesti Választmánya 1985-ben díszoklevéllel tüntetett ki. Emellett gyakran tartottam és tartok rádió- és TV-előadásokat (legutóbb a Hungaria Litterata c. TV-sorozatban vettem részt – Gergely Andrással. Összesen elkészült 45 epizód, 1999-ben nívó-díjat kaptam érte a Duna TV-től.) Tagja voltam a Kossuth Emlékbizottságnak, amely Kossuth halálának 100. évfordulóját rendezte. Ennek keretében sok kiállítást és konferenciát rendeztem Olaszországban. Tagja voltam a Szőcs Géza kormánybiztos mellett működő tanácsadó bizottságnak, amely a 2015-ös milánói világkiállítás magyar pavilonjának programjait készítette elő. Jelenleg tagja vagyok az MTA elnöke által létrehívott emlékbizottságnak, amely az Arany János születésének 200. évfordulójára tervezett rendezvényeket szervezi.

Budapest, 2017. február 14.