Petneházi Gábor – Publikációk

MTMT
Önálló kötetek
 • Rotterdami Erasmus, Beszélgetések a keresztény vallásról, ford. bev. jegyz. PETNEHÁZI Gábor, Szeged, Lazi Kiadó, 2012 (XVII+215 pp.) 
 • Rotterdami Erasmus, A nőkről és a házasságról, ford. BENEDEK Noémi, GELLÉRFI Gergő, KASZA Péter, PETNEHÁZI Gábor, SZABÓ Ádám, SZÉLES Ágnes, szerk. bev. jegyz. PETNEHÁZI Gábor, Szeged, Lazi Kiadó, 2011 (XVI+151 pp.)
Tanulmányok
 • Incesztus és bűnbocsánat. Luther (és Melanchthon) egyik exempluma, magyarországi előfordulásai és a műfaj kora újkori használata, A Rebakucs debreceni konferenciájának közleményei, Debreceni Egyetem, 2018 (megjelenés alatt)
 • Exemplum és prudentia. Jan Zamoyski cenzúrázott Kasszandra-levele Báthory Zsigmondnak 1593-ból, MKsz, 2017/4, 381-417
 • Párhuzamos történetek. Egyéniség, politika és hitelesség Istvánffy Miklós és Forgách Ferenc történeti műveiben, A magyar történelem XVII. századi folytatója. Istvánffy Miklós és műve, Bp., MTA-TTI, 2018 (megjelenés alatt)
 • Filozófusok a kormánynál. A republikanizmus esélyei Erdélyben a Báthory-korszakban, Klasszikus és modern republikanizmusok. Eszmetörténeti tanulmányok, szerk. Nagy Ágoston, Pap Milán, Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2017, 17-30.
 • (Társszerző: Ács Pál) Késre menő vita 1571-ben Murád dragomán (Somlyai Balázs) és Arnoldus Manlius között, MONOKgraphia: Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, szerk. Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, 39-45.
 • Forgách Ferenc és Don Carlos, avagy ami Heltai Hálójából kimaradt = Stephanus Noster. Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára, szerk. JANKOVICS József, JANKOVITS László, SZILÁGYI Emőke Rita, ZÁSZKALICZKY Márton, Budapest, Reciti, 2015, 141-157.
 • Egy kevésbé heroikus gesztus? Zrínyi ujjának mikrofilológiája avagy a comma Zrinianum = Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15-18. századi Magyarországon, szerk. BÉKÉS Enikő, KASZA Péter, LENGYEL Réka, Bp., MTA-BTK-ITI, 2015, 66-73.
 • A Mic bán-monda eddig ismeretlen verses feldolgozása = Doromb-Közköltészeti tanulmányok 3, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, Bp., 2014, 187-197.
 • Kovacsóczy Farkas feljegyzései (1563-1567) és a magyarországi kortörténetírás a 16. század derekán, ItK 118(2014), 307-324.
 • Kovacsóczy Farkas kortörténeti feljegyzései (1563-1567), Lymbus 2012-2013, 55-93. 
 • Bevezetés, in: Rotterdami Erasmus, Beszélgetések a keresztény vallásról, szerk. ford. PETNEHÁZI Gábor, Szeged, Lazi Kiadó, 2012, I-XVII.

 

 • Erasmo Machiavellizato? Il dialogo di Farkas Kovacsóczy, in: Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis: Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies, ed. Astrid STEINER WEBER, Leiden, Brill, 2012, 835-845.
 • Kovacsóczy Farkas kéziratos feljegyzései és a XVI. századi Mátyás-hagyomány. Elveszett históriás énekeink nyomában, ItK 116(2012), 281-299.
 • Bevezetés, in: Rotterdami Erasmus, A nőkről és a házasságról, szerk. PETNEHÁZI Gábor; ford. Benedek Noémi, Gellérfi Gergő, Kasza Péter, Petneházi Gábor, Szabó Ádám, Széles Ágnes, Szeged,  Lazi Kiadó, 2011, I-XVI.
 • Tirade du nez, or nasological remarks on history of a friendship. Camoenae Hungaricae 2010, 39-45. 
 • Tirade du nez avagy nazológiai megjegyzések egy barátság történetéhez, in: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archeologica Supplementa XI. Tanulmányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére, szerk. CZEROVSZKI Mariann, NAGYILLÉS János, Szeged, 2010, 170-179. 
 • Machiavellizált Erasmus? Kovacsóczy Farkas dialógusa. in: Classica, Mediaevalia, Neolatina 5, szerk. HAVAS László, TEGYEI Imre, Debrecen, 2010, 71-80.
Recenziók
 • Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami vol. I, 8: Iulius Exclusus, ed. S. Seidel Menchi (1-299);  De civilitate morum puerilium, ed. F. Bierlaire (299-343);  Conflictus Thaliae et Barbariei, ed. R. Hoven † (369-419); Leiden-Boston, Brill, 2013, Magyar Könyvszemle, 2015/2, 229-232.
 • Almási Gábor, A Secretissima instructio. A kora újkori paradigmaváltás egy Bethlen-kori röpirat tükrében, Irodalomtörténeti Közlemények 118 (2014), 420-423.
 • Erasmo da Rotterdam, Colloquia. Ed. A. Prosperi – C. Asso, Einaudi, Torino, 2002. 
Előadások
 • Értelem és érzelem. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) erdélyi kancellár családi és politikai viszonyrendszere – Az érzelmek története. A Hajnal István Kör társadalomtörténeti egyesület 2017. évi konferenciája, Gyöngyös, 2017. 08.31–09.02. 
 • The Black Legend of Hungary? Ferenc Forgách (1535-1570) and his Commentarii – Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies, Innsbruck, 2017.07.20.
 • Szaftos történetek. Luther egyik exempluma a magyar kéziratos hagyományban – A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon. Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században. A ReBaKucs tudományos konferenciája, Debrecen, 2017. 05. 18–20.
 • Urbanitás és utópia. Városképek a magyar irodalomban a kora-újkortól Máraiig – Város narratívák. Rendhagyó műhelykonferencia Nádas Péter Az élet sója című könyvéről, a szerző jelenlétében, MTA-BTK, 2016. 10.28.
 • Fekete krónika: Forgách Ferenc és a Commentarii – SZTE-BTK Klasszika Filológia és Neolatin Tanszék, a ’Történetírók évszázada’ kurzus keretében, Szeged, 2016. 10.27.
 • A királyhű és a pártütő? Isthvánffi Miklós és Forgách Ferenc politikai karaktere – A magyar történet 17. századi folytatója. Emlékkonferencia Istvánffy Miklós halálának 400. évfordulójára, MTA-BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2015. 12.01.
 • The Commentarii of Ferenc Forgách and the European historiography in the second half of XVIth century – International Association for Neo-Latin Studies, XVI. Congress, Bécs, 2015. 08.06.
 • A less heroic gesture? Finger gesture by Miklós Zrínyi, the hero of Szigetvár (1566) – Kraków, Pracownia Literatury Renesansu, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. 06.15.
 • The Commentarii of Ferenc Forgách and the European historiography in the second half of XVIth century – Renaissance Society of America, Annual Meeting, Berlin, 2015. 03.28.
 • Volt-e velencei mintájú republikanizmus Erdélyben a Báthory-korszakban? – Res publica–pro patria–virtus. Konferencia a klasszikus és modern republikanizmus és patriotizmus politikai eszmetörténetéről, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2015. 02.06.
 • A rejtőzködés formája. Új szempontok Kovacsóczy Farkas Erdély kormányzásról írott dialógusának elemzéséhez – A Reneszánsz-Barokk Kutatócsoport Éves Konferenciája, Szekszárd, 2014. 05.22.
 • (Szín)Teret az erénynek. Kovacsóczy Farkas Báthory-dicsérete 1571-ből – MTA-BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2014. 03.26.
 • Önálló történeti mű vagy megrendelésre készült jegyzetek? Kovacsóczy Farkas kortörténeti feljegyzéseiről – Humanista történetírás a XVI-XVII. században. A XVIII. század magyarországi latin nyelvű irodalma. I. Neolatin konferencia, Szeged, 2013. 11.08.
 • Machiavelli as a source of early-modern Hungarian patriotism through the Latin speeches of Farkas Kovacsóczy (1571-73), International Association for Neo-Latin Studies, XV. Congress, Münster, 2012. 08.07.
 • Kovacsóczy Farkas feljegyzései a bécsi nemzeti könyvtár egy kéziratos kódexében – A Reneszánsz Barokk Kutatócsoport Éves Konferenciája, Körmend, 2010. 05.28.
 • Machiavellizált Erasmus? Kovacsóczy Farkas dialógusa – „De humanitate Europaea” – A Hungaria Latina konferenciája, Debrecen, 2009. 11.27.
 • Erasmo Machiavellizato? Il dialogo di Farkas Kovacsóczy – International Association for Neo-Latin Studies, XIV. Congress, Uppsala,  2009. 08.06.
Fordítások
 • Rotterdami Erasmus, Gyula kizárva (Julius Exclusus), Drót, 2015
 • Csapodi Lajos, Krisztus kegyelméről négy könyvben (részlet) = Magyar gondolkodók, 18. század, Bölcsészettudományok 2, szerk. LENGYEL Réka, TÜSKÉS Gábor, Kortárs Kiadó, Budapest, 2015, 66-77.
 • Dezsericzky Ince József, A magyarok őseiről és eredetéről; bevezetés (De initiis ac majoribus Hungarorum commentaria) = Magyar gondolkodók, 18. század, Bölcsészettudományok 1, szerk. TÜSKÉS Gábor, Kortárs Kiadó, Budapest, 2010; 686-693.
 • Reviczky Károly Imre, A perzsa költészet kistükre, avagy Samszuddin Muhammed Háfiz tizenhat ghazalja (Specimen poeseos persicae) = Magyar gondolkodók, 18. század, Bölcsészettudományok 1, szerk. TÜSKÉS Gábor, Kortárs Kiadó, Budapest, 2010; 497-515.
 • Morus Tamás, Candidushoz, hogy milyen feleséget válasszon (Thomae Mori Versus iambici dimetri brachycatalectici ad Candidum, qualis uxor deligenda), Irodalmi Jelen, 2009 (http://www.irodalmijelen.hu/? q=node/2811)

Share This: