III. Neolatin Konferencia

A reformáció emlékévének szelleméhez méltóan 2017. december 7–9. között Debrecenben kerül sor a III. Neolatin Konferenciára A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalmcímmel. 

 

A konferencia helyszíne: DAB-székház, Debrecen, Thomas Mann u. 49.

A KONFERENCIA SZERVEZŐI ÉS TÁMOGATÓI:

Hungaria Latina – Magyar Neolatin Társaság 
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára 
SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék 
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz–Barokk Kutatócsoport 
MTA SZTE Antikvitás és Reneszánsz Kutatócsoport 
MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport 
MTA TABT Debreceni Területi Bizottság

 

Részletes Program: 

 december 7. (csütörtök)

10.45–11.00 Megnyitó- és köszöntőbeszédek

Hodossy-Takács Előd, MTA DAB, tudományos főtitkár

Szabadi István, Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, igazgató

Lázár István, MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz Kutatócsoport

11.00–11.45 Nyitóelőadás

Imre Mihály: Üdvérték és esztétikai érték kettőssége latinul a protestantizmus kulturális modelljében

11.45–13.15 Ebédszünet

13.15–14.35 Filológia és filozófia (Elnök: Bölcskei Gusztáv)

 • Takács László: Kálvin kommentárja Seneca De clementiájához
 • Ekler Péter: Gyarmati Bíró Miklós Axiokhosz-kommentárja
 • Simon József: Pázmány és Zabarella
 • Boros István: Prileszky János (17091790) lábjegyzetei az egyházatyák kiadásához

14.35–15.00 Vita

15.00-15.20 Kávészünet

15.20–16.20 Historia I. (Elnök: Kasza Péter)

 • Nagy Gábor: Kajaneborgi anzix. Johannes Messenius (1579/81–1636) három élete
 • Pap Levente: A 17–18.századi erdélyi, székelyföldi történetírás a katolikus vallási megújulás szellemében
 • Petneházi Gábor: Az egyik kulcs Forgáchhoz: az isteni bosszú a protestáns történeti gondolkodásban

16.2016.40 Kávészünet

16.4017.20 Historia II. (Elnök: Kasza Péter)

 • Tóth Gergely: „Matthias Augusto similis” Mátyás-kultusz a kora újkori protestáns múltszemléletben
 • Restás Attila: Frisowitz Boldizsár strassburgi egyetemi nyomtatványai

17.20–17.45 Vita

17.45–18.00 Szünet

18.00–18.30 Könyvbemutató

Kasza Péter–Kiss Farkas Gábor­Molnár Dávid (szerk.): Scientiarum miscellanea. Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Convivia Neolatina Hungarica 2, Szeged, Lazi Kiadó, 2017. (A második neolatin konferencia tanulmányai)

Bemutatja: Békés Enikő (MTA BTK ITI)

(A könyv a bemutató helyszínén kedvezménnyel megvásárolható.)

 

december 8. (péntek)

8.40–10.00 Alkalmi költészet (Elnök: Kiss Farkas Gábor)

 • Szabadi István: Ecsedi Báthory István halálára írt versek
 • Móré Tünde: Szikszai Fabricius Balázshoz és Demeterhez köthető szövegek az 1560-as években
 • Szabó András: Két ismeretlen wittenbergi latin verseskötet a 16. század végéről
 • Nagy László: Joannes Gyalogi, Epigrammatum decades XX

10.00–10.20 Vita

10.20–10.40 Kávészünet

10.40–12.00 Humanista költészet és a reformáció (Elnök: Imre Mihály)

 • Bobay Orsolya: „Prospera lux oritur” – Ulrich Faber költeményének jelentősége a kora újkori biblikus költészetben
 • Simon Lajos Zoltán: Bukolikus költészet a reformáció korában
 • Székely Gábor: Kecskeméti Agricola János eklogája Titus Amicinushoz. Egy elfeledett humanista költő kapcsolatrendszere és egy antik műfaj aktualizálása
 • Tóth Sándor Attila: A protestáns neolatin költészet gyökerei: Filiczki János (1580–1622) latin (és görög) költészetéről.

      Szörényi László: Arany János és Buchanan zsoltárparafrázisai

12.00–12.20 Vita

12.20–14.00 Ebédszünet

14.00–15.20 Biblia és humanizmus (Elnök: Szabadi István)

 • Knapp Éva: Palingenius Zodiacus vitaeje Magyarországon
 • Gyulai Éva: Biblia, tankönyv vagy költői mű? Johannes Bocatius Siracides című műve (Wittenberg, 1596)
 • Molnár Dávid: Petrus Illicinus nagyszombati zsoltárparafrázisa
 • Posta Anna: A Prédikátor könyvének verses parafrázisai a protestantizmus 16. századi neolatin költészetében

15.20–15.40 Vita

15.40–16.00 Kávészünet

16.00–17.00 Vádaskodók (Elnök: Lázár István)

 • Máté Ágnes: Pápa-apák egy felbomló család élén: a katolikus egyház kritikájának néhány toposza Itália és Közép-Európa között
 • Tóth Orsolya: Andreas Helwig és az Antikrisztus
 • Csízy Katalin: Iulianus Apostata megítélése a neolatin irodalomban

17.00–17.20 Vita

17.30  Könyvkiállítás megnyitása a Nagykollégium Könyvtárában, majd a Nagykollégium bemutatása (Oláh Róbert)

19.00 Fogadás a konferencia résztvevőinek. (Pohárköszöntőt mond: Szabadi István)

 

december 9. (szombat)

9.00–9.40 Jezsuiták (Elnök: Bitskey István)

 • Báthory Orsolya: „Deák légyen ám!…” ­– Pázmány Péter Peniculus papporum című vitairatának latinsága
 • Benei Bernadett: Auctor eius ignotus est: Egy 18. század eleji jezsuita vitairat keletkezési körülményeiről

9.40–10.00 Vita

10.00–10.20 Kávészünet

10.20–11.20 Másként gondolkodók (Elnök: Békés Enikő)

 • Boreczky Katalin: Sebastian Castellio De haereticis an sint persequendi című művének célja és forrásai
 • Szabó Ádám: Egy nikodémista sikertörténet. A radikális heterodoxia rejtőzködési lehetőségei Ernst Soner példáján
 • Nagyillés János: Anna Maria van Schurman latin nyelvű költeményei

11.20–11.40 Vita

11.40–13.00 Ebédszünet

13.00–14.00 Megújulási törekvések (Elnök: Szörényi László)

 • Gőzsy Zoltán: Boni namque et strenui operarii non nascuntur, sed fiunt. XIV. Benedek pápa lelkipásztori programja és annak magyarországi hatásai
 • Sánta Sára: Katolikus megújulás és antikvarianizmus: Hidi Gergely Celebriorum Hungariae Urbium… című munkája
 • Lengyel Réka: Protestáns erkölcstani irodalom katolikus köntösben: Gánóczy Antal Prudentia humana című fordítása

14.00–15.00 Vita, zárszó

 

Share This: