Kutatói tevékenység – Máté Ágnes

Publikációk

MTMT https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10040878

Önálló kötetek

Máté Ágnes, Fabula és história határán: Vándormotívumok- és anekdoták magyar történelmi alakokra vonatkozó itáliai elbeszélő forrásokban, Szeged: Lazi Könyvkiadó, 2018.
(ISBN:978-963-267-409-4)

Máté Ágnes, Egy kora újkori sikerkönyv története: 15-16-századi szövegvariánsok és fordítások Eneas Silvius Piccolomini Historia de duobus amantibus című szerelmes regényéből, Reciti Kiadó, Budapest, 2018.

(ISBN: 978-615-5478-51-2)

Tanulmányok (csak egyszerzős)

Pápa-apák egy felbomló család élén. A katolikus egyház kritikájának néhány toposza Itália és Közép-Európa között, in: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma, szerk. Békés Enikő, Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Lázár István, Molnár Dávid, MTA BTK ITI, Budapest, 2019, 265 – 277. (Convivia Neolatina Hungarica 3.)

E. S. Piccolomini Historia de duobus amantibusa: Nyelvi és kulturális gátak tizenhat korai fordítás tükrében, ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ III. pp. 79-91. , 13 p. (2019)

Aeneas barátai a régi magyar irodalomban: Vergilius-nem ismeret és/vagy tabusítás? ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ 2 pp. 153-165. , 13 p. (2018)

Pacorus és az elképzelt régi magyar irodalom néhány 16. századi francia forrása, MAGYAR KÖNYVSZEMLE 134 : 2 pp. 170-184. , 14 p. (2018)

Fabula és história határán: két festői történet a XVI. század Magyarországáról, ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ 1 pp. 99-112. , 14 p. (2018)

Bethlen Miklós Francesco Petrarcára (is) emlékezik. Az Önéletírás és a Posteritati-levél közös mintáiról, In: Fajt, Anita; Szilágyi, Emőke Rita; Tóth, Zsombor (szerk.) Börtön, exilium és szenvedés : Bethlen Miklós élettörténetének kora újkori kontextusai, Budapest, Magyarország : Reciti Kiadó, (2017) pp. 191-212. , 22 p.

Life and Afterlife of Pontifical Indiscretions in the Renaissance, In: Karolina, Mroziewicz; Aleksander, Sroczynski (szerk.) Premodern Rulership and Contemporary Political Power : The King’s Body Never Dies, Amsterdam, Hollandia * : Amsterdam University Press, (2017) pp. 193-216. , 24 p.

Szent Istvántól Báthory Istvánig: Grizelda története saluzzói, lengyel és magyar mellékalakokkal, IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2017 : 1 pp. 3-22. , 20 p. (2017)

Il ruolo di ‘capro espiatorio’ delle regine, ovvero la favola Griselda come speculum reginae nella storia ungherese, RIVISTA DI STUDI UNGHERESI : 15 pp. 7-23. , 17 p. (2016)

Bethlen Miklós Francesco Petrarcára (is) emlékezik : Az Önéletírás és a Posteritati-levél közös mintáiról, IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 120 : 3 pp. 336-352. , 17 p. (2016)

Az Eurialus és Lucretia széphistória latin forrása, IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 120 : 2 pp. 147-165. , 19 p. (2016)

Enea Silvio Piccolomini e due volgarizzatori dell’Historia de duobus amantibus, In: Steiner-Weber, A (szerk.) Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis : Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Leiden, Hollandia, Boston, Amerikai Egyesült Államok : Brill Academic Publishers, (2012) pp. 671-683. , 13 p.

Enea Silvio Piccolomini és a két szerelmes története – hiányzó kritikai kiadás, In: Kecskeméti, Gábor; Tasi, Réka (szerk.) Filológia és textológia a régi magyar irodalomban. Tudományos konferencia, Miskolc 2011. május 25-29., Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, (2012) pp. 79-88. , 10 p.

Corvimachia, avagy a sólyom-holló háború motívuma Piccolominitől Prayig, CLASSICA MEDIAEVALIA NEOLATINA VI pp. 155-163. , 9 p. (2012)

L’Historia de duobus amantibus di Enea Silvio Piccolomini, interpretato da un veneto sconosciuto

RIVISTA DI STUDI UNGHERESI IX pp. 47-56. , 10 p. (2010)

Férfias nők – nőtlen férfiak, In: Dobozy, Nóra Emőke; Lovas, Borbála; Szilágyi, Emőke Rita (szerk.) Boccaccio.etal.on fiatal kutatók konferenciája. Tanulmánykötet, ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, (2010) pp. 37-42. , 6 p.

On the Possible Resources of Krzysztof Golian’s Polish Translation of Historia, CAMOENAE HUNGARICAE 7 pp. 45-52. , 8 p. (2010)

Enea Silvio Piccolomini és a Historia de duobus amantibus két fordítója, CLASSICA MEDIAEVALIA NEOLATINA V pp. 1-10. , 10 p. (2010)

Enea Silvio Piccolomini Historia de duobus amantibusa egy ismeretlen venetói fordító tolmácsolásában, In: Székely, Tünde (szerk.) X. RODOSZ Konferenciakötet : Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége Konferencia (10.) (2009) (Cluj-Napoca), Kolozsvár, Románia : Clear Vision Könyvkiadó, (2009) pp. 98-108. , 11 p.

Eurialo e Lucrezia da noi, ed in altri paesi, NUOVA CORVINA RIVISTA DI ITALIANISTICA 12 pp. 17-23. , 7 p. (2009)

Francesco Petrarca De remediis utriusque fortunae című művének 18. századi magyar változatai, In: Szörényi, László; Lázár, István Dávid (szerk.) Varietas Gentium, Communis Latinitas: A XIII. Neolatin Világkongresszus (2006) szegedi előadásai, Szeged, Magyarország: JATEPress Kiadó, (2008) pp. 59-69., 11 p.

Recenziók

Etlinger Mihály, Markó Anita, Pálfy Eszter, Szatmári Áron, Virág Csilla, Vrabély Márk, szerk. Tév/hit: Tévedések és tévesztések és a régi irodalomban. Fiatalok Konferenciája 2017. Budapest: reciti, 2018. 124 p.

RECITI.HU p. http://reciti.hu/2019/5158 (2019)

Bogáti Fazakas Miklós históriás énekei és bibliai parafrázisai (Énekek éneke, Mózesi diadalversek, Jób könyve), 1575 – 1598, sajtó alá rendezte Ács Pál, Etlinger Mihály, Pap Balázs, Szatmári Áron, Szentmártoni Szabó Géza és Zsupán Edina, Budapest, Balassi Kiadó, 2018 (Régi Magyar Költők Tára XVI. századbeli magyar költők művei, új folyam, sorozatszerk. Szentmártoni Szabó Géza, XIII/A)

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 134 : 4 pp. 504-507. , 4 p. (2018)

Boccaccio: A Critical Guide to the Complete Works, ed. by Victoria Kirkham, Michael Sherberg and Janet Levarie Smarr, Chicago, University of Chicago Press, 2013.

RECITI.HU Paper: http://reciti.hu/2017/4354 (2017)

Boccaccio e la nuova ars narrandi. Atti del Convegno internazionale di studi, Istituto di Filologia Classica, Università di Varsavia 10-11 ottobre, 2013, a cura di Włodimierz Olszaniec e Piotr Salwa, Warszawa, Instytut Filologii Klasycznej UW – Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2015, 189.

RECITI.HU Paper: http://reciti.hu/2017/4379 (2017)

Csörsz Rumen István, A kesergő nimfától a fonóházi dalokig. Közköltészeti hatások a magyar irodalomban, 1700-1800, Bp., Universitas, 2016, 446 p.

MAGYAR TUDOMÁNY 2017 : 4 pp. 510-510. , 1 p. (2017)

Guyda Armstron, Rhiannon Daniels, Stephen J. Milner (eds.): The Cambridge Companion to Boccaccio. Cambridge, Cmabridge University Press, 2015, 256 l.

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 62 : 4 pp. 648-649. , 2 p. (2016)

2014. Kovács Péter: Zsigmond király Sienában, Corvina, 2014.

RECITI.HU 2015 Paper: 2015/3084 (2015)

Kasza Péter, Egy korszakváltás szemtanúja. Brodarics István pályaképe, Kronosz, Pécs, 2015.

RECITI.HU 2015 Paper: 2015/3366 (2015)

Francesco Petrarca, Diadalmenetek, Triumphi. (Ford. és jegyz. készítette) Hárs Ernő, (lekt., az előszót és a bibl. adatokat írta) Szörényi László. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2007, 160. (2008)

Könyvismertetés, Helikon. Irodalomtudományi Szemle, 2008/2-3.

Eurialus és Lukrécia  – nálunk, és más nemzeteknél

In: Pál, József; Mátyás, Dénes; Róth, Márton (szerk.) Fiatal kutatók és Olaszország : Tanulmányok

Szeged, Magyarország : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, (2008) pp. 19-26. , 8 p.

Francesco Petrarca, Bucolicum carmen, Manni Editore, Lecce, 2005, 227. (2006)

Könyvismertetés, Helikon. Irodalomtudományi Szemle, 2006/4.

Amedeo Quondam, Petrarca, l’italiano dimenticato, Rizzoli, Milano, 2004, 276. (2006)

Könyvismertetés, Helikon. Irodalomtudományi Szemle, 2006/4,

Petrarca és Nagy Lajos

ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS XXIX pp. 177-184. , 8 p. (2006)

Konferencia előadások

2019. augusztus 28-30. Sapiens Ubique Civis VII, Szeged, Magyarország.

Plenáris előadás címe: From Epyllion to Concrete Poetry: Neo-latin Poetical Forms of Epithalamia in 17th-Century Hungary

2019. február 28. – március 1. Budapest, Magyarország, Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1519-1559): A Memorial Conference

Előadás címe: Literary Image of Renaissance Queenship: the Marriage of Isabella Jagiellon (1519-1559)

2018. október 12-14. Pula, Horvátország, Mare Internum Culture Conference

Előadás címe: Textual Tradition and Translations from Eneas Silvius Piccolomini’s Historia de duobus amantibus across Europe – a New Monograph

2018. július 29.-augusztus 4. Albacete, Spanyolország, XVII. International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies

Előadás címe: Literary Image of Renaissance Queenship: the Marriage of Isabella Jagiellon (1519-1559)

2018. május 24-26., Szeged, XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia

Előadás címe: Aeneas barátai a régi magyar irodalomban: Vergilius nem-ismeret és/vagy tabusítás?

2018. április 25-27., Oxford, Nagy-Britannia, University of Oxford, Renaissance Royal Weddings & Cultural Production

Előadás címe: Marrying an „Italian” Bride. The Weddings of Beatrice of Aragon and Isabella Jagiellon Compared

2017. december 7-9., Debrecen, Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza, III. Neolatin konferencia. A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma

Előadás címe: Pápa-apák egy felbomló család élén: a katolikus egyház kritikájának néhánytoposza Itália és Közép-Európa között

2017. november 24., Szeged, Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, Az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport (03-219) tudományos konferenciája

Előadás címe: Fabula és história határán. Két festői olasz történet a 16. század Magyarországáról

2017augusztus 30.- szeptember 1., Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-Filológia és neolatin Tanszék, Sapiens ubique civis V

Előadás címe: Successful Latin Variants and Early Translations of Eneas Silvius Piccolomini’s Historia de duobus amantibus in 15-16th Century Europe

2017. április 27-28., Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Mű-Fordítás-Kultúra

Előadás címe: E. S. Piccolomini Historia de duobus amantibusa – Nyelvi és kulturális gátak tizenhat korai fordítás tükrében

2016. április 6. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Az értelmezés hatalma II.

Előadás címe: Névtelen szerzők

2016.  január 24. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz Osztály

Előadás címe: Szent Istvántól Báthory Istvánig: Griselda története saluzzói, lengyel és magyar mellékalakokkal

2015.augusztus 1-7. Bécs, Ausztria, XVI. International Congress of International Association for Neo-Latin Studies (IANLS)

Előadás címe: La trasmissione testuale della Historia de duobus amantibus nel suo contesto geografico europeo

2013. december 5-7. Freiburg im Breisgau, Németország, Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies, The Tradition of Dedication in the Neo-Latin World

Előadás címe: «L’offitio di fedele traductore» Discorso sul volgarizzamento in due lettere dedicatorie indirizzate a Lorenzo de’ Medici.

2013. november 22-24., Párizs, Franciaország, École Normale Superieur

10th Annual Conference of the European Society for Textual Scholarship Variance in textual scholarship and genetic criticism / La variance en philologie et dans la critique génétique

Előadás címe: Successful Latin Variants and Early Translations of Eneas Silvius Piccolomini’s Historia de duobus amantibus.

2013. szeptember 25., Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz Osztály

Előadás címe: Sienától Sárospatakig. Az Eurialus és Lucretia széphistória forrása.

2011. június 27. Warsaw, Poland, Konferencja Doktorantów Instytutu Badań Interdisciplinarnych “Artes Liberales” UW

Előadás címe: Krzysztof Golian’s Polish Translation of Enea Silvio Piccolomini’s “Historia de duobus amantibus”.

2011. május 25-28. Miskolc, Filológia és textológia a régi magyar irodalomban

Előadás címe: Hiányzó (?) kritikai kiadás – Enea Silvio Piccolomini és A két szerelmes története.

2009. november 26-27. Debrecen, Az európai műveltségről. A Nemzetközi Neolatin Társaság (IANLS) negyven- a magyar egyesület (Hungaria Latina) tíz éve

Előadás címe: Enea Silvio Piccolomini és a Historia de duobus amantibus két fordítója.

2009. augusztus 2-8. Uppsala, Svédország, XIV. International Congress of International Association for Neo-Latin Studies (IANLS)

Előadás címe: Due volgarizzatori della Historia de duobus amantibus di Enea Silvio Piccolomini.

2009. június 18. Budapest, Boccaccio.etal.on. Fiatal kutatók konferenciája.

Előadás címe: Férfias nők, nőtlen férfiak.

2008. május 5-6., Szeged, Giovani ricercatori e Italia. Tudományos konferencia PhD-hallgatóknak.

Előadás címe: Eurialo e Lucrezia – da noi, ed in altri paesi.

 

Share This: